Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy
nr umowy RPPK.09.04.00-18-0039/16-00

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, Telefon: 17 87 54 100, Fax: 17 87 54 100, E-mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Wartość całkowita projektu: 7 686 112,58 zł*
Kwota dofinansowania z UE: 6 533 195,69 zł*
Budżet Państwa: 384 305,62 zł*

Okres realizacji projektu: 2016-10-01 - 2019-06-30*

*stan na dzień 10.12.2019 r.

Opis projektu:

Celem głównym projektu była poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w Rzeszowskich Szkołach Zawodowych i Placówkach Kształcenia Zawodowego poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Przedsięwzięcie obejmowało następujące Szkoły Zawodowe:

 1. Zespół Szkół Technicznych
 2. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
 3. Zespół Szkół nr 1
 4. Zespół Szkół nr 2
 5. Zespół Szkół Ekonomicznych
 6. Zespół Szkół Elektronicznych
 7. Zespół Szkół Energetycznych
 8. Zespół Szkół Gospodarczych
 9. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
 10. Zespół Szkół Mechanicznych
 11. Zespół Szkół Specjalnych
 12. Zespół Szkół Spożywczych
 13. Centrum Kształcenia Praktycznego

Zakres rzeczowy projektu:

Zadanie nr 1 Organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic
Zadanie nr 2 Kursy i szkolenia zawodowe dla uczennic i uczniów
Zadanie nr 3 Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli
Zadanie nr 4 Studia podyplomowe dla nauczycieli
Zadanie nr 5 Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
Zadanie nr 6 Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Zadanie nr 7 Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W ramach projektu w stażach zawodowych i praktykach zawodowych wzięło udział ogółem 1552 uczniów.
W 2018r. podpisało umowy 238 firm, przedsiębiorstw i urzędów, którzy przyjęli na staże i praktyki zawodowe uczniów. 

W kursach i szkoleniach kwalifikacje uzyskało 1329 uczniów. W ramach projektu przeprowadzono 66 kursów dla uczniów.

Lista zrealizowanych kursów dla uczniów, m.in. kursy:
• nowoczesnych technik fryzjerskich w 2017 r.
• podstaw fotografii i videofilmowania w 2017 r.
• naprawa i modyfikacje układów elektronicznych oraz płytek drukowanych w 2017 r.
• marketingu, sprzedaży i promocji w gastronomii i hotelarstwie w 2017 r.
• carvingu w 2018 r.
• operatora koparko – ładowarki w 2018 r.
• obsługi wózków widłowych w 2018 r.
• obrabiarek CNC w 2018 r.
• spawacza gazowego – Certyfikowany w 2018 r.
• spawacza metodą TIG/MAG – Certyfikowany w 2018 r.
• spawania metodą TIG w 2018 r.
• spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową w 2018 r.
• spawanie metodą TIG (141), materiał - stal niestopowa, MODUŁ 1 - Spawanie pachwinowe blach i rur (FW) w 2018 r.
• spawacza metodą MAG w 2018 r.
• spawania metodą MAG (135) i TIG (141) w 2018 r.
• SEP (uprawnienia do 1 kV) w 2018 r.
• SEP do 1kV – Certyfikowany w 2018 r.
• obrabiarek sterowanych numerycznie w 2018 r.
• arkusz kalkulacyjny w 2018 r.
• uproszczone formy rachunkowości w 2018 r.
• administracja Serwerem Windows Server 2012 w 2018 r.
• obsługi programu Adobe Flash w 2018 r
• Autocad w 2018 r.
• terminologii mechanicznej w języku angielskim w 2018 r.
• baristy w 2018 r.
• kelnerskiego w 2018 r.
• detetyki w 2018 r.


Kurs fryzjerski

W kursach i szkoleniach dla nauczycieli w latach 2017r. i 2018r. wzięło udział 179 nauczycieli.
W ramach projektu przeprowadzano 62 kursy dla nauczycieli.

Lista zrealizowanych kursów dla nauczycieli m.in.:
• naprawa i modyfikacje układów elektronicznych oraz płytek drukowanych w 2017 r.
• program do kosztorysowania w 2017 r.
• AutoCAD, Inventor w 2017 r.
• programowanie i obsługa obrabiarek CNC w języku sterowania FANUC w 2017 r.
• fotowoltaika w 2017 r.
• montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w 2017 r.
• innowacyjne techniki w branży fryzjerskiej w 2017 r.
• nowoczesne techniki i technologie w zarządzaniu zapasami w 2017 r.
• analiza sprawozdań finansowych – warsztaty praktyczne w MS Excel w 2017 r.
• szkolenie z zakresu Incoterms w 2017 r.
• języka angielskiego na poziomie B1 i B2 w 2017 r.
• programowania i obsługi obrabiarek CNC w języku sterowania Heidenhein w 2018r.
• naprawa i modyfikacja płytek drukowanych i układów elektronicznych w 2018r.
• SolidEdge, CAD/CAM w 2018r.
• w zakresie programowania i druku 3D w 2018 r.
• AutoCad (kurs III modułowy- kurs podstawowy, zaawansowany 2D i modelowanie w 3D) w 2018 r.
• obsługa testerów diagnostycznych w 2019r.
• podstawy techniki napędowej w 2019r.
• urządzenia mechatroniczne w pojazdach samochodowych w 2019r.
• diagnostyka i naprawa samochodów marki Audi po roku 2010 r. w 2019r.

W ramach projektu w studiach podyplomowych dla nauczycieli wzięło udział 36 nauczycieli z różnych Zespołów szkół, którzy uczyli się na 15 różnych kierunkach studiów podyplomowych.
Dzięki udziałowi nauczycieli w studiach podyplomowych uzyskali oni kwalifikacje zawodowe i nabyli kompetencje do prowadzenia kształcenia zawodowego.
Lista zrealizowanych kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli m.in.:
• grafika komputerowa,
• logistyka,
• inżynieria oprogramowania,
• technologie internetowe,
• odnawialne źródła energii,
• coaching i NLP,
• zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
• zarządzanie lotniskami,
• logistyka i eksploatacja środków transportu,

Zakupiono doposażenie do 60 pracowni i warsztatów szkolnych dla 13 Zespołów szkół zawodowych i placówek kształcenia zawodowego. Doposażenie to pozwoliło podnieść jakość kształcenia w szkołach i dostosować ofertę kształcenia szkół zawodowych i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy biorących udział w projekcie.

Lista pracowni i warsztatów szkolnych jakie doposażono, m.in.:
• diagnostyki urządzeń techniki komputerowej,
• układów mikroprocesorowych,
• programowania strukturalnego i obiektowego,
• technik wizualizacji 3d,
• programowania strukturalnego i obiektowego,
• technik reklamy,
• techniki cyfrowej,
• grafiki wektorowej i grafiki rastrowej,
• projektowania architektury krajobrazu,
• komunikacji w języku obcym,
• budowlane,
• rysunku technicznego,
• komputerowe,
• handlu i sprzedaży,
• aplikacji internetowych,
• lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
• urządzeń techniki komputerowej,
• urządzeń techniki komputerowej j i pracownia aplikacji internetowych,
• elektryczna i elektroniczna,
• instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w1 i w4,
• instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych 4c i 4d,
• instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych 106 i 107,
• technik wytwarzania w2 i w3,
• lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych 110,104, 4 i 18,
• aplikacji internetowych i grafiki komputerowej 4a,
• baz danych i aplikacji internetowch 5w,
• aplikacji internetowych,
• systemów operacyjnych,
• instalacji elektrycznych,
• instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
• gastronomiczne,
• hotelarska,
• obsługi konsumenta,
• języków obcych zawodowych,
• turystyczna,
• odzieżowa,
• geodezji,
• kształcenia praktycznego,
• mechatroniki,
• fryzjerskiej,
• projektowania i estetyki,
• analizy biologiczno–chemicznej,
• symulacji działań operacyjnych,
• programowania obrabiarek numerycznych,
• metrologii i materiałów konstrukcyjnych,
• eksploatacji portów i terminali,
• ekonomicznej,
• technologicznej,
• chemiczno-analitycznej,
• odnawialnych źródeł energii,

W ramach projektu została utworzona platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym, znajdująca się pod adresem http://rzsz.erzeszow.pl/. Dzięki niej została wzmocniona współpraca pomiędzy szkołami a ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu zorganizowano także dwie konferencje. Pierwsza konferencja informacyjno – promocyjna, która odbyła się 25 maja 2017r. miała na celu prezentację projektu, założeń platformy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, oferty rzeszowskich szkół zawodowych i oczekiwań pracodawców względem kształcenia zawodowego. Druga konferencja odbyła się 29 maja 2019r, której założeniem była promocja oferty edukacyjnej. 


Konferencja otwierająca projekt

Rezultatem projektu było podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach poprzez: poprawę kompetencji nauczycieli SZiPKZ, tworzenie innowacyjnych treści nauczania, opartych na nowych technologiach, metodologii uczenia się przez całe życie, jak i podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kompetencje w zawodzie oraz wzrost zatrudnienia w zawodzie. Ważnym aspektem były także praktyki i staże zawodowe dla uczniów i uczennic w firmach z otoczenia gospodarczego szkół. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mieli możliwość poznania środowiska pracy, stania się konkurencyjnymi na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy. Ponadto wszystkie jednostki biorące udział w projekcie posiadają obecnie ofertę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań na rynku pracy, co przyczyni się do rozwoju społecznego, a następnie do rozwoju gospodarczego regionu.