Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
Projekt nr RPPK.02.01.00-18-0037/16

Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Podkarpackie
Działanie: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Województwo Podkarpackie.

Partnerzy Projektu: Powiat Bieszczadzki, Powiat Brzozowski, Powiat Dębicki, Powiat Jarosławski, Powiat Kolbuszowski, Powiat Leski, Powiat Leżajski, Powiat Lubaczowski, Powiat Łańcucki, Powiat Mielecki, Powiat Niżański, Powiat Przemyski, Powiat Przeworski, Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Powiat Rzeszowski, Powiat Sanocki, Powiat Stalowowolski, Powiat Strzyżowski, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl, Miasto Rzeszów, Miasto Tarnobrzeg.

Wartość całkowita projektu: 187 380 420,42 PLN **
Wartość całkowita projektu w części realizowanej przez Miasto Rzeszów: 9 341 289,84 PLN *
Kwota dofinansowania całego projektu z UE: 150 463 497,50 PLN **
Kwota dofinansowania z UE w części realizowanej przez Miasto Rzeszów: 4 771 171,98 PLN *
Termin realizacji całego projektu: 05.2014 – 12.2021.
* zgodnie z Aneksem nr 7 (z dnia 27.01.2020) do Umowy nr 24/2016 z dnia 01.03.2016r. (partnerskiej).
** zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 20.01.2020r.  

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

Opis projektu:

Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej zakłada utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej będzie rozwiązaniem kompleksowym,  umożliwiającym udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej. Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego przez Województwo Podkarpackie pełniące rolę Lidera Projektu wraz z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu (w tym Miastem Rzeszów) z terenu województwa, jako Partnerami Projektu z zakresem rzeczowym.

Zakres rzeczowy projektu:

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zakłada budowę regionalnego systemu informacji przestrzennej. Celem jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim poziomie dojrzałości dla całego województwa - www. psip.podkarpackie.pl. Zakres projektu obejmuje m. in.: dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, budowę portalu regionalnego, wykonanie Ortofotomapy, systemy geodezyjne, opracowanie niezbędnych map, cyfryzację materiałów źródłowych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacje, utworzenie bądź aktualizację baz GESUT, BDOT oraz EGiB, zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz promocję.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu PSIP umożliwi organom administracji publicznej wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Usługi projektu PSIP będą powszechne i skierowane do wszystkich obywateli, którzy będą mieli do nich dostęp z każdego miejsca poprzez Internet. Wdrożenie elektronicznego dostępu do usług realizowanych w projekcie PSIP uprości i przyspieszy komunikację klientów z urzędem. Poprawa dostępu i umożliwienie dostępu za pomocą e-usług do zasobów geodezyjnych i kartograficznych wspierać będzie rozwój nowych inicjatyw opartych o wykorzystanie cyfrowych danych przestrzennych.