Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2

Nr projektu RPPK.09.01.00-18-0002/19-00

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Urząd Miasta Rzeszowa

Koszt całkowity projektu: 1 875 000,00 PLN*
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 593 750 PLN*

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 93 750,00 PLN*

Termin realizacji: 01.09.2019 - 30.06.2021*
*zgodnie z podpisana w dniu 21 maja 2020 r. Umową o dofinansowanie projektu

Opis projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie o 125 liczby miejsc wychowania przedszkolnego w 4 placówkach oświatowych w Rzeszowie oraz poprawa i organizacja warsztatów dal 470 dzieci. Placówki oświatowe biorące udział w projekcie to:

  • Przedszkole Publiczne Nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 projektem objęty zostanie 1 oddział - 25 miejsc wychowania przedszkolnego;
  • Przedszkole Publiczne Nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 projektem objęty zostanie 1 oddział – 25 miejsc wychowania przedszkolnego;
  • Przedszkole Publiczne Nr 44 w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 8 projektem objęty zostanie 1 oddział – 25 miejsc wychowania przedszkolnego;
  • Szkoła Podstawowa Nr 29 projektem objęte zostaną 2 oddziały –50 miejsc wychowania przedszkolnego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje także zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i specjalistycznych dla 4 placówek oświatowych objetych projektem.