Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94

Znak Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94
Nr projektu: POPW.02.02.00-18-0001/17

Oś priorytetowa 2: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,
Działanie: 2.2 Infrastruktura drogowa

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Jednostki Realizujące Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa.

Koszt całkowity: 23 613 150,01 zł

Koszty kwalifikowane: 20 813 218,16 zł

Wysokość dofinansowania: 19 322 333,76 zł

UE - 17 690 816,76 zł

BP - 1 631 517,00 zł

Lata realizacji: 2017 – 2019

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T, który zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Poprawę dostępności Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z drogą krajową nr 94 i 97, a pośrednio z siecią TEN-T tj. węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza i autostrady A4 Rzeszów-Zachód, oraz węzłem drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 i Rzeszów Wschód, co z kolei umożliwi sprawniejsze połączenie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz całego kraju. Dzięki temu zapewniony zostanie dostęp do ośrodków pełniących funkcje istotnych rynków pracy.
 • Wzmocnienie dostępności transportowej zarówno do samego Rzeszowa jak i wewnątrz obszarów jego obszaru funkcjonalnego, co przyczyni się również do zwiększenia oddziaływania stolicy województwa w zakresie codziennych dojazdów do pracy i umożliwi większą integrację funkcjonalnych rynków pracy.
 • Rozszerzenie dostępności transportowej ROF, co wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencyjności i przyczyni się do ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie, m. in. dzięki zwiększeniu dostępności komunikacyjnej do stref podwyższonej aktywności gospodarczej znajdujących się na obszarze ROF.
 • Zwiększenie dostępności do lotniska Rzeszów-Jasionka, a także przejść granicznych z Ukrainą i Słowacja.
 • Zmniejszenie kosztów użytkowników i środowiska.
 • Poprawę bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych.
Zakres rzeczowy projektu:

Projekt dotyczy budowy drogi wojewódzkiej pomiędzy ul. Lubelską a ul. Warszawską w Rzeszowie o dł. 1 378,91 m, w tym:

 • dobudowy drugiej jezdni po południowej stronie istniejącej ul. R. Krogulskiego: 645,86 m,
 • budowy drogi po nowym śladzie: 733,05 m,

co obejmuje:

 • Budowę dwujezdniowej drogi klasy G, częściowo dobudowa drugiej jezdni do istniejącej ul. R. Krogulskiego,
 • Przebudowę ul. Warszawskiej na odcinku wymagającym budowy skrzyżowania,
 • Budowę chodników (2,36 km) i ścieżek rowerowych (2,68 km),
 • Budowę i przebudowę 3 zatok autobusowych oraz zjazdów,
 • Budowę i przebudowę układu odwodnienia i oświetlenia drogi,
 • Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej,
 • Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło:

 • wyprowadzanie ruchu tranzytowego z centrum Rzeszowa poprzez nowe połączenie z siecią dróg TEN-T,
 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu,
 • skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróży,
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez ograniczenie hałasu i emisji spalin,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych i istniejących terenów inwestycyjnych.

Głównymi użytkownikami projektu są mieszkańcy Rzeszowa, Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i województwa podkarpackiego, oraz przedsiębiorcy i turyści.