Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta

Znak Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta
Nr umowy POPW.02.02.00-18-0006/16-00

Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie 2.2: Infrastruktura drogowa

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Jednostki Realizujące Projekt:

 1. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
 2. Biuro Gospodarki Mieniem,
 3. Urząd Miasta Rzeszowa.

Wartość całkowita projektu: 44 529 582,30 zł
Kwota dofinansowania z UE: 29 749 622,52 zł
Termin realizacji: 30.07.2015-3.12.2019r.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonlanego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego południowej części miasta i przyległych obszarów sieci TEN-T.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją zakończonego w 2015 roku projektu rozbudowy ul. Podkarpackiej w ramach Programu Operacyjego Rozwój Poslki Wschodniej. W pierwszym etapie ul. Podkarpacka została rozbudowana na początkowym odcinku, ale w związku z dynamicznie rosnącą liczbą pojazdów przejście z czeropasmowej drogi w dwupasmową stanowi wąskie gardło, powoduje spore utrudnienia w ruchu w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwniku.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. Rozbudowę jednojezdniowej ul. Podkarpackiej na dwujezdniową z rozgraniczającym pasem zieleni na odcinku od południowego wlotu ronda turbinowego, kończącego przedsięwzięcie polegające na budowie węzła na przecięciu ul. 9 Dywizji Piechoty z ul. Podkarpacką do granicy miasta Rzeszowa – długość ok 1,76 km;
 2. Rozbudowę jednopoziomowych skrzyżowań z odcinkami włączanych dróg: 2 szt – szkrzyżowanie 1 – na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Beskidzką i ul. Jarową, skrzyżowanie 2 – na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Zwięczycką
 3. Budowę obiektu inżynierskiego
 4. Budowę lub przebudowę zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze;
 5. Budowę chodników o długości 3 736 m oraz 9 szt przejść dla pieszych;
 6. Budowę ścieżek rowerowych długości 3656m;
 7. Budowę/przebudowę zatok autobusowych – 6 szt;
 8. Rozbiórkę kolidujących budynków;
 9. Budowę układu odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa o dlugości 2190m;
 10. Budowę i przebudowę oświetlenia drogi – 113 szt.
 11. Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji;
 12. Budowę kanału technologicznego;
 13. Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 14. Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym.
Efekty realizacji projektu:

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do upłynnienia ruchu w południowej części miasta, pozwoli na szybsze i dynamiczniejsze wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowym oraz usprawni przejazd samochodów jadących z południowo-wschodniej części województwa w kierunku autostrady A4. W wyniku połączenia drogi krajowej nr 19 z węzłem S19 – Rzeszów Południe (Kielanówka), a następnie z drogą ekspresową i autostradą A4, ul. Podkarpacka stanie się częścią ciągu drogowego łączącego południowo-wschodnie rejony Polski z innymi ośrodkami wojewódzkimi całego kraju. Powstałe połączenie pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto co przyczyni się do zmniejszenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na ulicach miasta. Dzięki zaprojektowanym rozwiązaniom nastąpi skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa co w konsekwencji spowoduje powstanie oszczędności finansowych w gospodarce. Ponadto zaplanowane do wykonania rozwiązania z zakresu ochrony środowiska będą miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska.