Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta

Znak Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta
Umowa nr POPW.02.02.00-18-0001/16-00

Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie 2.2: Infrastruktura drogowa

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Jednostki Realizujące Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Biuro Gospodarki Mieniem w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa.

Koszt całkowity projektu: 25 093 692,67 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 19 398 548,10 zł
Lata realizacji: 2016-2018

Opis projektu:

Niniejszy projekt jest kontynuacją działań zrealizowanych w ramach projektów ,,Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4” (ZPORR 2004 – 2006) , „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego” (RPO WP 2007-2013).

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych rozbudowywanej al. Sikorskiego w ciągu DW878 zostanie zrealizowana przez bezpośrednie połączenie z DK 94, a poprzez nią z DK19 i DK97, które się łącza z siecią TEN-T.


Zakres rzeczowy projektu:

W ramach zakresu rzeczowego wchodzą następujące roboty:

 1. Rozbudowa odcinka drogi na długości 2,32 km do 4 pasów ruchu, po 2 w obu kierunkach;
 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,7 m;
 3. Budowa 6 zatok autobusowych;
 4. Przebudowa i budowa chodnika o szerokości 2,0 m;
 5. Przebudowa i budowa oświetlenia drogi;
 6. Budowa przejść dla pieszych z wyspami azylu;
 7. Przebudowa, budowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją;
 8. Wyburzenie 2 budynków kolidujących z inwestycją;
 9. Przebudowa i budowa zjazdów;
 10. Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 11. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
 12. Budowa drogi serwisowej o długości 130 m i szerokości 3,5 m;
 13. Przebudowa/budowa układu odwodnienia drogi.
Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 878 w Rzeszowie klasy G o długości 2,32 km od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Malowniczą do granic Rzeszowa i Tyczyna. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ruchu w centrum miasta i związanych z nim uciążliwości, a także zapewni lepsze warunki dojazdu do obszarów przemysłowych, otwierając możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju miasta. Zaprojektowane rozwiązania komunikacyjne pozwolą na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno miasta jak i całego regionu. Ponadto zaplanowane do wykonania rozwiązania będą miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców, wzrostu bezpieczeństwa w wyniku budowy dodatkowych pasów ruchów i urządzeń ruchu, oraz ochronę środowiska naturalnego.