Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)

Znak Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)
Umowa nr POPW.02.02.00-18-0004/16-00

Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie 2.2: Infrastruktura drogowa
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Jednostki Realizujące Projekt:

 • Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
 • Biuro Gospodarki Mieniem w Rzeszowie,
 • Urząd Miasta Rzeszowa.

Wartość całkowita projektu: 71 525 649,02 zł
Kwota dofinansowania: 47 279 291,90 zł, w tym:

UE: 45 903 591,90 zł

BP: 1 375 700,00 zł


Termin realizacji: 2016-2018

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Łączność z siecią TEN-T budowanej drogi wojewódzkiej zostanie zrealizowana przez bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19 w węźle Rzeszów- Południe. W ramach niniejszego projektu wybudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej w Rzeszowie od ul. Podkarpackiej do granic miasta. Pozostały odcinek od granicy miasta do węzła drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe wybudowany zostanie w ramach odrębnego przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Cały odcinek drogi (część miejska i pozamiejska) jako projekt zintegrowany realizowany jest na mocy Porozumienia podpisanego pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Prezydenta miasta Rzeszowa.

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach zakresu rzeczowego wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

 1. Budowa odcinka DW klasy G w granicach m. Rzeszowa o długości 1,54 km,
 2. Przebudowa odcinka miejskiego DW klasy G – 0,51 km,
 3. Rozbudowa odcinka DK19 klasy GP dł. Ok. 0,85 km,
 4. Budowa węzła drogowego typu WC na połączeniu DW oraz DK19,
 5. Budowa 4 skrzyżowań,
 6. Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo na przecięciu DW z ul. Przemysłową,
 7. Budowa 15 odcinków dróg serwisowych,
 8. Budowa zatoki autobusowej,
 9. Budowa chodników o łącznej dł. 1,7 km oraz ścieżek rowerowych o dł. 1,6 km,
 10. Wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,
 11. Budowa przejazdu drogowego w ciągu drogi gminnej,
 12. Przebudowa, budowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
 13. Urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.
Efekty realizacji projektu:

Łączność z siecią TEN-T budowanej drogi wojewódzkiej zostanie zrealizowana przez bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19 w węźle Rzeszów- Południe. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ruchu w centrum miasta i związanych z nim uciążliwości, a także stworzy warunki dojazdu do nowych obszarów inwestycyjnych, otwierając możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju miasta. Zaprojektowane rozwiązania komunikacyjne pozwolą na skrócie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno miasta jak i całego regionu. Ponadto zaplanowane do wykonania rozwiązania będą miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska naturalnego.