Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie

Znak Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie
Projekt nr POPW.02.01.00-18-0003/16

 
Oś priorytetowa: II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie: 2.1 Zrównoważony transport miejski
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów (www.rzeszow.pl)
Jednostki Realizujące Projekt:
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie,
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie,
- Urząd Miasta Rzeszowa.
Wartość całkowita projektu: 141 453 349,57 PLN *
Kwota dofinansowania całego projektu z UE: 85 926 164,27 PLN *
Termin realizacji całego projektu: 11/2015 – 12/2022 *

* stan według aneksu umowy o dofinasowanie nr POPW.02.01.00-18-0003/16-03 z dnia 28.05.2020r.

Cel projektu:
Celem głównym przedsięwzięcia jest: Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Cel główny zostanie osiągnięty po przez cele szczegółowe m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe.
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 7 komponentów, podzielonych na 26 zadań:
•    Komponent A: ZAKUP NOWOCZESNEGO NISKOEMISYJNEGO TABORU AUTOBUSOWEGO -zakupionych zostanie 20 sztuk (o długości 12 metrów) nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem hybrydowym (olej napędowy i energia elektryczna)
•    Komponent B: INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA I DWORCOWA - wybudowanych/przebudowanych zostanie 50 zatok autobusowych oraz 52 zespołów przystankowych
•    Komponent C: INFRASTRUKTURA DROGOWA – ULICE - zostanie rozbudowana ul. Jana Pawła II oraz rozbudowany zostanie układ komunikacyjny ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki
•    Komponent D: INFRASTRUKTURA PIESZO-ROWEROWA - zrealizowane zostaną cztery ścieżki rowerowe, w tym trzy wydzielone drogi dla rowerów na obiektach mostowych (most Lwowski, Karpacki i Narutowicza)
•    Komponent E: INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTOWY (ITS) - rozbudowany zostanie Systemu Obsługi Strefy Parkingowej o systemu opomiarowania liczby miejsc parkingowych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania (SPP)
•    Zakres projektu obejmuje również wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz realizację działań informacyjno-promocyjnych.
 
Efekty realizacji projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania, dzięki którym nastąpi:
•    Skrócenie czasu podróży komunikacją miejską / upłynnienia ruchu na obszarach objętych kongestią.
•    Integracja infrastrukturalna funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych form transportu.
•    Powiązania transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności) oraz samochodową.
•    Poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zdolnością ruchową poprzez wprowadzenie w projekcie dodatkowych, wszechstronnych rozwiązań, wykraczających poza minimalne wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.
•    Poprawa efektywności energetycznej transportu miejskiego przez inwestycje w transport o alternatywnych systemach napędowych.
•    Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym redukcja hałasu i drgań oraz emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2, a poprzez to wyraźny wpływ na poprawę jakości życia w mieście.