Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie

Znak Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie
Projekt nr POPW.02.01.00-18-0002/16

Oś priorytetowa: II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie: 2.1 Zrównoważony transport miejski
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów (www.rzeszow.pl)
Jednostki Realizujące Projekt:
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie,
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,
- Urząd Miasta Rzeszowa.
Wartość całkowita projektu: 215 288 849,99 PLN *
Kwota dofinansowania całego projektu z UE: 154 415 243,70 PLN *
Termin realizacji całego projektu: 11/2016 – 12/2023 *
* stan według aneksu do umowy o dofinasowanie nr POPW.02.01.00-18-0002/16-02 z dnia 5.03.2020r.
 

Cel projektu:
Celem głównym przedsięwzięcia jest: Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Cel główny zostanie osiągnięty po przez cele szczegółowe m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe.
 
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie. W ramach projektu zostaną zrealizowane nw. zadania:
1. Komponent ITS:
• rozbudowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym o 2 podsystemy:
- podsystem rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle
- podsystem priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów ratunkowych
• rozbudowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów w tym budowa stanowisk pomiarowych do ważenia pojazdów
• rozbudowa serwisu internetowego dla kierowców
• włączenie do systemu 4 sygnalizacji świetlnych
• rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym na potrzeby Rzeszowskiego Centrum Komunikacji
• rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center).
2. Zakup nowoczesnego, ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego (60 szt.), Autobusy z napędem EURO 6 CNG (12m).
3. Budowa/przebudowa i wyposażenie infrastruktury przystankowej usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego, w tym:
• wymiana krawężników na „wklęsłe" i/lub wyposażenie peronów we wtopione w ciągi piesze udogodnienia dla osób niedowidzących - 29 zatok autobusowych.
• wyposażenie 27 zespołów przystankowych w różnej kompletacji: wiata, zespół wiat, ławki.
• Utworzenie centrum przesiadkowego - (RCK).
4. Budowa/ rozbudowa/ przebudowa infrastruktury drogowej - rozbudowa ul. Wieniawskiego.
5. Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity.
 
Efekty realizacji projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania, dzięki którym nastąpi:
• Skrócenie czasu podróży komunikacją miejską / upłynnienia ruchu na obszarach objętych kongestią.
• Integracja infrastrukturalna funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych form transportu.
• Powiązania transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności) oraz samochodową.
• Objęcia świadczoną usługą przewozów pasażerskich, w ramach transportu miejskiego, obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych.
• Poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zdolnością ruchową poprzez wprowadzenie w projekcie dodatkowych, wszechstronnych rozwiązań, wykraczających poza minimalne wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.
• Poprawa efektywności energetycznej transportu miejskiego przez inwestycje w transport o alternatywnych systemach napędowych.
• Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym redukcja hałasu i drgań oraz emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2, a poprzez to wyraźny wpływ na poprawę jakości życia w mieście.