Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

Znak Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie
Projekt nr POPW.02.01.00-18-0001/16


Oś priorytetowa: II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie: 2.1 Zrównoważony transport miejski
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów (www.rzeszow.pl)
Jednostki Realizujące Projekt:
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie,
- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,
- Urząd Miasta Rzeszowa.

Wartość całkowita projektu: 211 105 738,70 PLN *
Kwota dofinansowania z UE: 141 244 236,03 PLN *
Termin realizacji całego projektu: 12/2014 – 12/2019 *
* stan według Aneksu nr POPW.02.01.00-18-0001/16-04 z dnia 17.07.2019r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Cel główny zostanie osiągnięty po przez cele szczegółowe m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe.

Opis projektu:

Projekt jest koniecznym elementem działań podejmowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, zmierzających do zwiększenia wydajności systemu transportowego miasta, w tym poprawy efektywności transportu publicznego. Zastosowane w projekcie rozwiązania cechowały się będą efektywnością ekonomiczno-finansową określonych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej i infrastruktury transportowej.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 8 komponentów:
Komponent A: ZAKUP NOWOCZESNEGO NISKOEMISYJNEGO TABORU AUTOBUSOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY DO ŁADOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
Komponent B: INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA I DWORCOWA .
Komponent C: INFRASTRUKTURA DROGOWA - ULICE.
Komponent D: INFRASTRUKTURA DROGOWA – SKRZYŻOWANIA.
Komponent E: INFRASTRUKTURA PIESZO-ROWEROWA.
Komponent F: INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTOWY (ITS).
Komponent G: INFORMACJA I PROMOCJA.
Komponent H: DOKUMENTACJA APLIKACYJNA.

W ramach projektu przewidziano realizacje następujących zadań:

 1. Zakup 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego w tym 10 sztuk z napędem elektrycznym (wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania energii elektrycznej).
 2. Budowę/przebudowę 137 zatok autobusowych oraz 136 zespołów przystankowych, a także budowę pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej.
 3. Budowę Dworca Lokalnego wraz z parkingiem Kiss&Ride.
 4. Inwestycje w zakresie Infrastruktury drogowej.
  - Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką.
  - Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów.
  - Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego.
  - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza.
  - Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki.
  - Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy.
  - Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego.
  - Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego.
  - Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej.
  - Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika.
 5. Infrastruktura w zakresie systemów ITS.
  W ramach komponentu ITS rozbudowany zostanie Rzeszowski Inteligentny System Transportowy. Zakres zadań objęty projektem zawiera przede wszystkim:
  - Rozbudowę Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.
  - Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym.
  - Rozbudowa Platformy Teleinformatycznej.
 6. Inwestycje w zakresie pieszo - rowerowym.
 7. Inwestycje w zakresie pieszo - rowerowym.
  - Poszerzenie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok od. Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry.
  - Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach.
  - Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej.
  - Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego.
Efekty realizacji projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania, dzięki którym nastąpi:

 • Skrócenie czasu podróży komunikacją miejską / upłynnienia ruchu na obszarach objętych kongestią.
 • Integracja infrastrukturalna funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych form transportu szynowego (kolej, tramwaj) oraz innego (trolejbus, autobus).
 • Powiązania transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności) oraz samochodową.
 • Objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich, w ramach transportu miejskiego, obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych,
 • Poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zdolnością ruchową poprzez wprowadzenie w projekcie dodatkowych, wszechstronnych rozwiązań, wykraczających poza minimalne wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.
 • Poprawa efektywności energetycznej transportu miejskiego przez inwestycje w transport o alternatywnych systemach napędowych.
 • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym redukcja hałasu i drgań oraz emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2, a poprzez to wyraźny wpływ na poprawę jakości życia w mieście.