Budżet Państwa 2021-2027

Zajęcia z pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Rzeszowie

Zajęcia z pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Rzeszowie 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

Całkowita wartość projektu: 21 540,00 PLN
Wartość dofinansowania: 10 000,00 PLN
Termin realizacji: 08.04.2021 r. - 29.10.2021 r.

     

Opis projektu: 

Celem projektu jest aktywizacja fizyczna, nabycie umiejętności pływania oraz profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 31 w Rzeszowie.

Zakres projektu: 

Projekt zakłada systematyczny udział 90 dzieci, uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 31 w Rzeszowie. w dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w basenie sportowym, wyposażonych w niezbędne urządzenia i przyrządy do prowadzenia zakładanego programu nauki pływania w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach po 10 osób. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz zgodnie z założeniami programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostaną także zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych. Końcowym elementem zajęć będzie dokonanie oceny osiągniętych efektów uczestników poprzez sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

Efekty realizacji projektu: 

W wyniku realizacji projektu, jego uczestnicy nabędą lub udoskonalą swoje umiejętności pływania.  Wśród uczniów nastąpi ukształtowanie postaw odpowiedzialności za swój rozwój, sprawność i zdrowie. Potrzeby ustawicznego działania dla zapewnienia harmonijnego rozwoju i dobrej sprawności fizycznej, jak również rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności sportowej, wypoczynku i rekreacji w wodzie.