Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Zamówień Publicznych

Data zatwierdzenia

2021.01.04

1. Siedziba
Adres ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail zampub@erzeszow.pl 
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Iwona Kosińska-Koś
Siedziba ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail zampub@erzeszow.pl 
3. Kompetencje Dyrektora
Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywania zadań przez Wydział Zamówień Publicznych. Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę. 
4. Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa z późn. zm.

Zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zarządzenie Nr 51/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2018 r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zarządzenie Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 11/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 stycznia 2017 r.- Regulamin udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa.
Zarządzenie Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2017 r. - Regulamin udzielania zamówień przez Urząd Miasta Rzeszowa jako centralnego zamawiającego.

Zarządzenie Nr 91/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa

Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Rzeszowa jako pełnomocnika (pdf.)

Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Rzeszowa jako pełnomocnika (wersja edytowalna)

Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów.

Zarządzenie Nr 37/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia9 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umow.

5. Struktura organizacyjna

W Wydziale Zamówień Publicznych utworzone są:

 1. Oddział Inwestycji Liniowych, którego pracą kieruje kierownik oddziału
 2. Oddział Inwestycji Architektonicznych, którego pracą kieruje kierownik oddziału
 3. Oddział Dostaw i Usług, którego pracą kieruje kierownik oddziału.
6. Zadania

Do zadań poszczególnych oddziałów należy:

 Oddział Inwestycji Liniowych

     a) prowadzenie postępowań na roboty budowlane związane z drogami

     b)prowadzenie postępowań na roboty budowlane związane z sieciami 

     c)prowadzenie postępowań na usługi związane z inwestycjami liniowymi.

 Oddział Inwestycji Architektonicznych

     a) prowadzenie postępowań na roboty budowlane inne niż liniowe

     b) prowadzenie postępowań na dokumentacje projektowe

     c) prowadzenie postępowań na utrzymanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych.

 Oddział Dostaw i Usług

     a) prowadzenie postępowań na dostawy i usługi z wyłączeniemtych, które są w zakresie zadań Oddziału Inwestycji Liniowych lub Oddziału Inwestycji Architektonicznych.

7. Tryb działania

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności:

W zakresie obsługi urzędu:

a) opracowanie planu zamówień i planu postępowań o udzielenie zamówień oraz jego aktualizacji,

b) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w urzędzie na dostawy, usługi i roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zamówień objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego,

c) opracowanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

d) prowadzenie centralnego rejestru umów,

e) zapobieganie dzieleniu zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podejmowanie czynności określonych Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto,

f) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień wspólnych,

g) współpraca z wydziałami w zakresie prowadzonego postępowania;W zakresie obsługi jednostek organizacyjnych:

 a) wykonywanie pomocniczych działań zakupowych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających na podstawie porozumień,

 b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonego postępowania;

W zakresie obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych:

 a) prowadzenie rejestrów wniosków w sprawie zamówienia publicznego,

b) weryfikacja wniosków w sprawie zamówienia publicznego,

c) ewidencjonowanie i publikacja zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowych i jej zmian.

8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje

Rejestry

 1. Rejestr wniosków w sprawie zamówienia publicznego
 2. Ewidencję zarządzeń Prezydenta w sprawie powołania komisji przetargowych
 3. Centralny Rejestr Umów (CRU).

 
Ewidencje


nie dotyczyArchiwa

Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych przechowywana jest przez 5 lat (kategoria B5), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia postępowania. Umowy zawarte w wyniku postępowań w trybie zamówień publicznych przechowywane są przez 10 lat (kategoria B10), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia obowiązywania umowy. Po upływie tych okresów teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, archiwizowana jest w oparciu o odrębne, właściwe dla konkretnego zamówienia przepisy.

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
 2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 4. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
11. Informacje nieudostępnione
Na podst. art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie ujawnia się informacji skutecznie zastrzeżonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Dane opracowania
Opracował Aneta Rak 2021.01.04
Zatwierdził Iwona Kosińska-Koś 2021.01.04

Załączniki: