Aktualności


WAŻNE!!!

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – wydane przed dniem 1 stycznia 2020r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnie wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r . poz. 1180) – tj. do dnia 31 grudnia 2022r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony do dnia 31 grudnia 2022r.

PO TYM TERMINIE LICENCJE – TRACĄ WAŻNOŚĆ!!!