Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Data zatwierdzenia

2020-10-23

1. Siedziba
Adres
Pl.Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon
Fax
17 875 45 63
17 875 45 65
e-mail
www
Godziny pracy
pn - pt: 7:30 - 15:30
       śr: 7:30 - 17:00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko ZDZISŁAW SUDOŁ
Siedziba
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon
17 875 45 63
e-mail zsudol@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Dyrektor Wydziału: organizuje i kieruje pracą Wydziału Komunikacji przy pomocy Kierowników Referatów.
Bezpośrednio nadzoruje pracę: 
- Referatu Praw Jazdy,
- Referatu Rejestracji Pojazdów,
- Referatu Transportu Drogowego.
4. Kierownicy Wydziału
Kierownik Referatu Praw Jazdy:
Imię i nazwisko: Sylwia Łoza
Tel: 17 875 45 73
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów:
Imię i nazwisko: Eliza Tryczyńska - Wróbel
Tel: 17 875 44 88
Kierownik Referatu Transportu Drogowego:
Imię i nazwisko: Iwona Bachórz
Tel: 17 875 40 88
5. Struktura organizacyjna
Wydziałem Komunikacji zarządza Dyrektor Wydziału przy pomocy Kierowników Referatów.
W Wydziale Komunikacji tworzy się:
1) Referat Praw Jazdy,
2) Referat Rejestracji Pojazdów,
3) Referat Transportu Drogowego.
6. Szczegółowe zadania referatów
Do zadań Referatu Praw Jazdy należy w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych z:
a) wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
b) zatrzymywaniem i zwrotem zatrzymanych praw jazdy,
c) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
d) dokonywaniem wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
- przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zawartych w dokumentach uprawniających do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie zawiadomień o ich zgubieniu lub kradzieży oraz wydawanie wtórników,
- prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz poddania się badaniom lekarskim.
Do zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy w szczególności:
- dokonywanie rejestracji pojazdów oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
- przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji) bądź o zmianie adresu właściciela,
- prowadzenie spraw związanych z wycofywaniem pojazdów z ruchu,
- określanie i wpisywanie terminu badania technicznego pojazdu do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy,
- prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem dowodów rejetracyjnych lub odpowiadających im dokumentów przez organ kontroli i ich zwrotem po ustaniu przyczyn zatrzymania,
- prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie nakładania kar pieniężnych za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu oraz za nieprzerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Do zadań Referatu Transportu Drogowego należy:
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz sprawowanie nadzoru nad tymi ośrodkami,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
- dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi stacjami,
- udzielanie lub zmiana uprawnień imiennych dla diagnostów do wykonywania badań technicznych i cofanie tych uprawnień;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, wydawaniem wtórników,
- wydawanie i dokonywanie zmian zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- prowadzenie spraw związanych z zawieszeniem wykonywania krajowego transportu drogowego przez przedsiębiorców,
- prowadzenie spraw związanych z kontrolą przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego,
- ocena dobrej reputacji przewoźników drogowych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu transportu drogowego,
- prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych i druków ścisłego zarachowania z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji.
7. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
8. Tryb działania
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. 
9. Rachunki bankowe
Rachunki bankowe:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
10. Rejestry, archiwa, ewidencje
Rejestry:
- pojazdów,
- kart pojazdów,
- dowodów rejestracyjnych,
- pozwoleń czasowych,
- znaków legalizacyjnych,
- nalepek na szybę,
- wydawanych licencji, zaświadczeń i zezwoleń wymaganych w transporcie drogowym,
- praw jazdy międzynarodowych.
Ewidencja:
- kierowców,
- pojazdów,
- firm transportowych,
- diagnostów i Stacji Kontroli Pojazdów,
- instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Archiwa: archiwizowane są wszystkie akta kierowców i pojazdów jak również wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi wydania licencji, zezwoleń  i zaświadczeń. 
11. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
12. Informacje nieudostępnione
Nieudostępniane są dane osobowe dotyczące włascicieli pojazdów i kierowców.
Dane opracowania
Opracował Eliza Tryczyńska - Wróbel 20.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 23.10.2020