Informacje o Jednostce

http://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/DPS%20%C5%9AL%C4%84SK/Informacje/Wniosek%20o%20udost%C4%99pnienie%20inf.%20pub..pdf

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów
Telefon 17 85 28 405, 17 85 28 409, 17 748 12 52
Fax 17 85 28 405, 17 85 28 409
e-mail sekretariat@dpskombatant.resman.pl ; dps_kombatant_rz@pro.onet.pl
Adres ESP na ePUAP /DPSKOMBATANTRZE/SkrytkaESP
www www.dpskombatantrzeszow.pl
Godziny pracy w dni robocze: 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Lucjan Basta
Siedziba ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów
Telefon 17 85 28 405, 17 85 28 409, 17 748 12 51
e-mail sekretariat@dpskombatant.resman.pl, lbasta@dpskombatant.resman.pl
3. Kompetencje Dyrektora

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • Ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,
 • Nadzór nad majątkiem Domu,
 • Przedkładanie Prezydentowi Miasta Rzeszowa planów rzeczowychi finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
 • Zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,
 • Nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
 • Ustalenie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
 • Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie określonym w zakresie prawa,
 • Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
 • Kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,
 • Inicjowanie zmian organizacyjnych,
 • Możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy w zależności od potrzeb,

a także wykonywanie zadań wynikających z udzielonych pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Rzeszowa:

 • ORA-O.0052.321.2020 z 1 września 2020 r. - pobierz
 • ORA-O.0052.324.2020 z 1 września 2020 r. - pobierz
4. Podstawa prawna

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/81 z dnia 24.07.1981 r.

5. Struktura organizacyjna
Statut pobierz
Uchwała Nr XII/175/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. pobierz
Regulamin organizacyjny pobierz
Struktura organizacyjna pobierz
6. Zadania

Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywania samodzielności.

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu a w szczególności:

 • miejsce zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych,
 • wyżywienie,
 • utrzymanie czystości,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych,
 • szczególną opiekę osobom nowoprzyjętym, a także pomoc w przystosowaniu się do nowych warunków,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
 • udział w terapii zajęciowej,
 • realizację potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • możliwość rozwoju samorządności mieszkańców,
 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców,
 • utrzymywanie kontaktu z sądem rodzinnym oraz opiekunami prawnymi bądź kuratorami mieszkańców.
 • warunki do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego i miejscowym obyczajem.

Zakres i poziom usług Domu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańców oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych pokrywa Dom.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

Z budżetu Domu mogą być finansowane – w miarę posiadanych środków – niezbędne usługi pielęgnacyjne (specjalistyczne).

Dom może prowadzić działalność gospodarczą, która mieszkańcom stwarzałaby szansę aktywności w ramach terapii zajęciowej a Domowi przynosiłaby dodatkowe środki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się między innymi następujące ich potrzeby:

 • podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
 • posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,
 • korzystanie z własnego ubrania,
 • własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
 • spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
 • udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,
 • zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestniczeniem w różnych formach aktywności,
 • przełamywania izolacji i monotonii życia w domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Praca rehabilitacyjna opiera się na indywidualnych programach, sporządzanych przez zespół wielospecjalistyczny. Programy te są realizowane indywidualnie i w małych grupach. Praca rehabilitacyjna jest dokumentowana.Mieszkańcy maja prawo do samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów.

Dyrektor Domu zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania samorządu mieszkańców.

7. Tryb działania

1. Tryb działania:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r poz. 713 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 poz. 920 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.),
 • Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2020 poz. 517 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 734 z późn. zm.),
 • Zarządzenie Wojewody z dnia 24.07.1981 r. w sprawie utworzenia Domu,
 • Statut Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie (Uchwała Nr XII/175/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r.),
 • Decyzja Wojewody Podkarpackiego (S.I-9013-13/09 z dnia 19 listopada 2009 r.)

2. Prowadzone sprawy:

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w DPS dla Kombatantów winna:

 • posiadać stałe źródło utrzymania: emeryturę, rentę rodzinną lub rentę socjalną lub zasiłek stały z pomocy społecznej
 • mieć uprawnienia kombatanckie : być kombatantem, osobą represjonowaną, osobą uprawnioną tzn. być współmałżonkiem żyjącego lub nieżyjącego kombatanta lub
  posiadać uprawnienia do zamieszkania z tytułu niesprawności fizycznej
 • Od 2004 roku przyjmujemy również osoby bez uprawnień kombatanckich – w miarę posiadanych miejsc.

Osoba zainteresowana skierowaniem do DPS, winna zwrócić się do pracownika socjalnego w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Obecnie pracownicy socjalni swoje siedziby mają także przy przychodniach rejonowych. Pracownik socjalny, który zajmuje się problemami społecznymi i zdrowotnymi mieszkańców zamieszkujących przy danej ulicy czy w danej miejscowości, skompletuje dokumenty i przekaże je drogą służbową do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Po wydaniu decyzji kierującej przez MOPS w Rzeszowie i przekazaniu dokumentów do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów , osoba zainteresowana zostaje o tym fakcie powiadomiona przez nas i oczekuje na informację o terminie przyjęcia.

3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (przykładowy wzór) - pobierz

8. Wysokość opłat

Odpłatność za pobyt w DPS dla Kombatantów naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2021 roku miesięczny koszt utrzymania w DPS dla Kombatantów wynosi 4.139,00 zł.
Przykładowy sposób naliczania odpłatności, warunków zamieszkania i warunków przyjęcia – pobierz

9. Rejestry, archiwa, ewidencje

Składnica akt
Lista spraw (każda komórka organizacyjna)
Książka zarządzeń dyrektora
Książka pieczątek służbowych
Pocztowa książka nadawcza
Książka kontroli wewnętrznych
Książka kontroli zewnętrznych
Rejest pracowników
Książka wyjść służbowych
Rejestr zwolnień lekarskich
Rejestr urlopów pracowników
Rejestr wydanej odzieży roboczej pracownikom
Rejestr mieszkańców
Książka zameldowań mieszkańców
Rejestr ruchu i zaprowiantowania mieszkańców
Książka depozytów wartościowych mieszkańców
Książka skarg i wniosków

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Klauzula informacyjna dla mieszkańców pobierz
Klauzula informacyjna dla rodzin mieszkańców pobierz
Klauzula informacyjna dla kontrahentów pobierz
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO pobierz
Klauzula informacyjna dla pracowników pobierz
11. Informacje nieudostępnione
Opis
Dane opracowania
Opracował Lucjan Basta 2019.01.20
Zatwierdził Emilia Koryl 2019.01.01