Ogłoszenia

Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu „Lepsze jutro”

W dniu 22 października 2020 r. został podpisany Aneks nr 2 do Umowy nr 19/POWERLJ/2020 zawartej w dniu 09.09.2020 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie na otrzymanie grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu „Lepsze jutro”.
Na mocy wyżej wymienionego aneksu zmieniła się wartość przyznanego grantu z kwoty 520.000,00 zł na kwotę 607.000,00 zł.
Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.