Rzeszowski Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo informacje dotyczace Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r.

Nabór oraz zasady zgłaszania propozycji zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

 

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:

Propozycje projektów do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok można zgłaszać - zgodnie z przyjętym harmonogramem - w terminie od 5 do 23 lipca 2021 r.

 

ZASADY ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:

Konsultacje przeprowadza się w trzech kategoriach projektów:

 1. Kategoria I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
 2. Kategoria II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
 3. Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Do Kategorii I należą projekty, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta niezależnie od miejsca ich zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 1.000.000 zł.

Do Kategorii II należą projekty, które będą realizowane na terenie jednego osiedla, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 200 000 zł.

Do kategorii III należą projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50.000 zł.

Wymogi, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty:

 1. Proponowane projekty muszą mieścić się w ustawowym katalogu zadań własnych miasta Rzeszowa, ich realizacja winna zamknąć się co do zasady w ramach jednego roku budżetowego, a lokalizacja winna dotyczyć terenu, na którym miasto Rzeszów zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne. Komisja w uzasadnionych przypadkach może dopuścić projekt, którego realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy, nie dłużej jednak, niż o jeden rok.
 2. W ramach RBO nie mogą być zgłaszane projekty, które:
 • dotyczą budynków i lokali będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna;
 • zakładają tylko wykonanie dokumentacji technicznej.
 1. Zgłaszany projekt z Kategorii I i II:
 • powinien stanowić jedno kompleksowe przedsięwzięcie i nie może się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji oraz nie może być częścią większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku;
 • nie może być sprzeczny z dokumentami planistycznymi miasta Rzeszowa;
 • nie może rodzić w kolejnych budżetach miasta Rzeszowa nadmiernych wydatków powstałych w wyniku jego realizacji.
 1. Zgłaszany projekt z Kategorii III będzie realizowany na zasadach określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w uchwałach Rady Miasta Rzeszowa wydanych na ich podstawie.
 2. Do zgłoszonego projektu dołącza się szacunkowy kosztorys jego realizacji.

Zgłaszanie projektów:

 1. Zgłoszenia projektów do realizacji w ramach RBO może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa.
  Uprawnioną do reprezentowania mieszkańców jest osoba, która zgłosiła projekt.
 2. Zgłoszenia projektów dokonuje się wyłącznie za pomocą aplikacji do obsługi RBO dostępnej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl, w terminach przewidzianych w harmonogramie.
 3. Przed upływem terminu do zgłaszania projektów, wnioskodawca ma prawo wglądu w szczegóły dotyczące zgłoszonego projektu.
 4. W celu uzyskania wsparcia w przygotowywaniu projektów należy kontaktować się z infolinią Urzędu Miasta Rzeszowa, tel. 1 77 88 99 00.