Tryb pracy Rady Miasta Rzeszowa

Informacje ogólne

Rada Miasta obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Rada Miasta w formie uchwał może przyjąć:

  • oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  • deklaracje, w których zobowiązuje się do określonego postępowania,
  • apele lub wnioski wzywające do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub działania

Rada Miasta odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rada może odbywać sesje:

  • uroczyste,
  • nadzwyczajne, zwoływane na pisemny wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego skladu Rady.

Szczegółowe sprawy związane z funkcjonowaniem Rady Miasta reguluje Statut Miasta Rzeszowa uchwalony Uchwałą Nr LXVI/1557/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa (zmieniony Uchwałą Nr LXVII/1582/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/820/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2020 r.).

- UJEDNOLICONY TEKST STATUTU MIASTA RZESZOWA -