Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej

Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów : 

  1. Zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego w Rejonowym Zespole właściwym dla miejsca zamieszkania.
  2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodzinyzainteresowanej.
  3. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc. 
  4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy. 
  5. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy. 
  6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
  7. Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.