Kontrole zewnętrzne

Zestawienie kontroli zewnętrznych z lat 2010-2020
przeprowadzonych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

lp. Jednostka prowadząca kontrole Data kontroli Zakres
kontroli
Wyniki kontroli
1. Prezydent Miasta Rzeszowa 20.04. - 07.05.2010 kontrola gospodarki pieniężnej
2. Prezydent Miasta Rzeszowa 13.10. - 18.10.2011 kontrola gospodarki pieniężnej, prawidłowości wykorzystania
udzielonych dotacji podmiotowych oraz gospodarowania
majątkiem za lata 2010 2011
3. Urząd Kontroli Skarbowej 23.03.2012 kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w
latach 2010 2011
4. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie 13.06. - 19.06.2012 prawidłowość rozliczenia podatku od
towarów i usług za XI.2011
III.2012
5. Prezydent Miasta Rzeszowa 12.07.2012 Sprawdzenie stanu kasy na dzień kontroli, sprawdzenia
zgodności sprawozdań finansowych z księgami rachunkowymi
na dzień 31.12.2011
6. Prezydent Miasta Rzeszowa 04.03. - 22.03.2013 kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w roku 2012 w
szczeg. realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości
podejmowania i realizacji zobowiązań
7. Prezydent Miasta Rzeszowa 13.05. -
24.06.2014
kontrola prawidłowości wykonywania zadań określonych
w art.
16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne. Kontrola
prawidłowości wykonywania zadań z zakresu udostępniania
informacji publicznej.
8. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
02.07. -
09.07.2014
prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i ochrona pracy
9. Państwowa Inspekcja Pracy 11,17,26.02;
03.03.2015
sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów
PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru
nad warunkami pracy
10. Prezydent Miasta Rzeszowa 18.05.2016 kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych RIO w
Rzeszowie
11. Prezydent Miasta Rzeszowa 12.07.
31.12.2017
audyt wewnętrzny. Funkcjonowanie kontroli
zarządczej w
jednostkach wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym RIO z
dn. 22.01.2016
12. Prezydent Miasta Rzeszowa 26.06.
20.07.2018
kontrola finansowa jednostki oraz prawidłowość udzielania
zamówień publicznych.
Protokół kontroli
13.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

09.09.2020 przepisy BHP (koronawirus)

Protokół kontroli

Odpowiedź na nakaz