Informacje o Jednostce

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba

Adres ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów   

Informacje o budynku:
Utwardzona nawierzchnia przy dojściu do budynku; brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal; korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, podjazd dla wózków; winda.

Miejsca parkingowe: w strefie publicznej
Wejście dla osób poruszających się na wózku oraz rodziców z dziećmi w wózku: z boku budynku.

Dojazd: Dworzec PKP znajduje się ok 1,1 km od Muzeum Dobranocek Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej PLAC WOLNOŚCI ok. 700m od Muzeum Dojazd liniami: 1,4,6,7,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,27,31,35,37,38,39,41,44,46,59,51,53,54.
Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: przy pomocy pracownika obiektu, przy pomocy własnego asystenta, z poziomu terenu,

Dostępność architektoniczna: utwardzona nawierzchnia przy dojściu do budynku; brak progów
i nierówności poziomów poszczególnych sal; korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, podjazd dla wózków; winda. Wejście dla osób poruszających się na wózku oraz rodziców z dziećmi w wózku: z boku budynku. Szerokość drzwi wejściowych: mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła. Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Dostępność edukacyjna: wykwalifikowany personel w obsłudze osób z niepełnosprawnością; eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku;  

Dostępność strony internetowej Muzeum Dobranocek w Rzeszowie: strona http://www.muzeumdobranocek.pl/ zapewnia częściową dostępność cyfrową.

Muzeum Dobranocek prowadzi profil Dostępne dobranocki https://www.facebook.com/Dost%C4%99pne-Dobranocki-1300906900006555 poprzez który komunikuje się z osobami zainteresowanymi dostępnymi działaniami instytucji.

Miejsca parkingowe: w strefie publicznej

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz rodziców z dzieckiem znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

W muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się tabliczki w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących brajlu z oznaczeniem ekspozycji, windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Są także udogodnienia dla osób starszych, dzieci i rodzin (miejsce do odpoczynku na ekspozycji, opisy wydrukowane większą czcionką, napisy na dogodnej wysokości, szerokie przejścia miedzy salami wystawienniczymi, podgrzewacz do butelek, przewijak dla niemowląt).

Muzeum realizuje zadania skierowane do osób z niepełnosprawnościami: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

W muzeum są umieszczone tabliczki informacyjne w brajlu z oznaczeniem ekspozycji, windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Na ekspozycji znajduje się tyflograficzny plan sal wystawienniczych z podpisami w brajlu. Plan jest umieszczony na wysięgniku z możliwością dostosowania wysokości po potrzeb osób na wózku.

Na ekspozycji znajdują się tyflografiki – termoformowalne odwzorowania eksponatów, które ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidomym zwiedzanie, dzięki którym zwiedzający mogą także poznawać postaci z dobranocek przez dotyk.

Muzeum posiada także kopie dotykowych replik eksponatów do zajęć edukacyjnych prowadzonych poza siedzibą. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku mogą także korzystać z publikacji „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niewidomego” opracowanej w druku brajlowskim i transparentnym z 20 dotykowymi ilustracjami.

W muzeum znajduje się także gablota przystosowana do dotykowego poznawania kopii eksponatów oraz interaktywne stanowiska i panel dotykowy z grą o Reksiu.  

Dla osób z dysfunkcją słuchu w muzeum dostępny jest „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego” w formie nagrania video z napisami oraz w języku migowym. Aplikacja jest ogólnodostępna za pomocą kodów QR, do bezpłatnego pobrania z Internetu. Instrukcja pobrania i obsługi aplikacji znajduje się w salach ekspozycyjnych Muzeum.

Na stronie internetowej muzeum znajdują się także materiały z tłumaczem języka migowego opisujące historię Muzeum Dobranocek: http://www.muzeumdobranocek.pl/dostepnosc/

Muzeum Dobranocek zrealizowało wydawnictwo „Uczę się i bawię z dobranockami” – publikację
w formie książeczki z obrazkami, zagadkami oraz  kolorowankami przedstawiającymi bohaterów
z dobranocek i eksponaty muzealne, dostosowaną do możliwości poznawczych osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie wydawnictwo w formie online jest dostępne na stronie www.muzeumdobranocek.pl w zakładce dostępność wraz z materiałami o eksponatach
z audiodeskrypcją: http://www.muzeumdobranocek.pl/wp-content/uploads/2020/10/Publikacja-Ucz%C4%99-si%C4%99-i-bawi%C4%99-z-dobranockami-Muzeum-Dobranocek.pdf

Dodatkowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych:

Muzeum zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością. W instytucji jest koordynator dostępności. Funkcję tę pełnią dwie osoby, które uczestniczyły
w szkoleniu dla koordynatorów dostępności oraz na bieżąco poszerzają swoje kompetencje
w tym zakresie. Instytucja organizuje także praktyki i staże dla osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum w ramach współpracy z Fundacją Kultury bez Barier opracowało i udostępniło materiały z audiodeskrypcją. Można je przeglądać na stronie Czytanie obrazów http://czytanieobrazow.pl/?s=muzeum+dobranocek) oraz poprzez stronę www muzeum http://www.muzeumdobranocek.pl/dostepnosc/

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, edukacyjnymi, ośrodkami rehabilitacyjno-terapeutycznymi i instytucjami,  dla podopiecznych których w ramach różnorodnych projektów realizuje dostępne działania – zwiedzanie, projekcje, spotkania, warsztaty, zajęcia artystyczne, a także Festiwal Kultury bez barier edycja w Rzeszowie.

Zrealizowane projekty w ramach programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

2020 – „Wędrujące dobranocki - cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń i warsztatów artystycznych

2019 - „10/10 - cykl dostępnych wydarzeń na 10. urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie”

2018 „Dostępne OligofrenoDobranocki  - cykl integracyjnych warsztatów artystycznych i zajęć edukacyjnych”

2017 „Dostępne Migane Dobranocki – cykl integracyjnych warsztatów i zajęć edukacyjnych
i artystycznych”

2016 „Filmowy Elementarz” - cykl warsztatów animacji

2015 „Obcuję ze sztuką. Integruję się społecznie”

Muzeum na co dzień współpracuje z zespołami szkół specjalnych, ośrodkami rehabilitacji i edukacji, stowarzyszeniami i fundacjami pomagającymi osobom z niepełnosprawnością. Przy planowaniu działań instytucja zaprasza ekspertów do konsultacji merytorycznej oraz w przystosowaniu oferty do potrzeb podopiecznych.

Muzeum by dostosować działania do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami uczestniczy
w spotkaniach i konferencjach nt. dostępności m.in. REHA for the blind Fundacji Szansa dla Niewidomych, Fundacji  Aktywizacja, Fundacji Kultury bez barier.
Telefon 17 748 36 51 (rezerwacja, edukacja)
17 748 36 53 (promocja, zbiory)
17 748 36 50 (dyrekcja)

e-mail edukacja@muzeumdobranocek.pl
zbiory@muzeumdobranocek.pl
promocja@muzeumdobranocek.pl
ksiegowosc@muzeumdobranocek.pl
dyrekcja@muzeumdobranocek.pl
www www.muzeumdobranocek.pl

Godziny pracy wtorek - piątek: 9.00 - 17.00                     
sobota - niedziela: 10.00 - 18.00                 
poniedziałek – nieczynne                           
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Katarzyna Lubas MBA, DBA
Siedziba ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów

Telefon tel: 17 748 36 50
kom.: 535 363 709
e-mail dyrekcja@muzeumdobranocek.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Zarządzanie Muzeum oraz wykonywanie obowiązków zgodnie z paragrafem 6 Statutu Muzeum
Do zadań dyrektora w szczególności należy:
1) kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz technicznych,
2) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz i dokonywanie czynności prawnych w imieniu Muzeum,
4) przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
5) sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad pracownikami Muzeum,
6) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
7) dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy.
4. Forma prawna
Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Rzeszowa.Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie:
1)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 poz. 972 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)
4)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875,),
5)  statutu Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
5. Struktura organizacyjna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZMIANY W REGULAMINIE ZWIEDZANIA W ZWIĄZKU Z COVID-19

6. Cel i Zadania

Misją Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury materialnej związanych z dobranockami oraz upowszechnianie historii animacji. Dążymy do tego, by Muzeum Dobranocek było miejscem, w którym dobrze czują się wszyscy - znanym, lubianym i dostępnym, które koniecznie trzeba zobaczyć i do którego warto wracać.


Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest instytucją kultury o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowo-badawczym, do którego należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie pamiątek związanych z bohaterami popularnych filmów dla dzieci zwanych powszechnie Dobranockami, a w szczególności: lalek z filmów kukiełkowych, oryginalnych folii z kadrami z filmów animowanych, płyt winylowych ze słuchowiskami, zbiorów filatelistycznych, zabawek, książek, komiksów oraz czasopism, programów teatralnych, plakatów kinowych i afiszy teatralnych, przezroczy, slajdów, filmów a także aparatury filmowej oraz różnorodnych przedmiotów codziennego użytku.
Przedmiotem działania Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest w szczególności:
- gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych z zakresu historii animacji, w szczególności filmów animowanych dla dzieci zwanych dobranockami (wieczorynkami) ;
- przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych;
- zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
- inwentaryzowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
- organizowanie wystaw stałych i czasowych w kraju i za granicą, także związanych ze sztuką współczesną;
- użyczanie zbiorów i przyjmowanie w depozyt obiektów związanych z działaniem Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej kulturę, m. in. przez organizowanie spotkań,tematycznych  zajęć edukacyjnych, warsztatów artystycznych oraz konkursów;
- organizowanie oraz współorganizowanie spotkań, zjazdów, sesji oraz konferencji naukowych
- tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie sztuki animacji w tym: produkcja filmów i nagrań video związana z działalnością muzeum, udział w przeglądach, festiwalach i konkursach filmowych;
- organizowanie działności artystycznej w tym: przeglądów, festiwali, projekcji i pokazów filmowych, multimedialnych, przedstawień, koncertów oraz imprez;
-  opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw oraz wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum;
-  wdrażanie nowoczesnych technik cyfrowych do celów dokumentacyjnych, wystawowych i edukacyjnych;
- udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych, udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działanościa Muzeum.

7. Statut
STATUT -  data uzgodnienia statutu: 24.10.2017
Muzeum jest wpisane pod numerem 05 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną
8. Tryb przyjmowania i załatwiania spraw
osobiście, telefonicznie: tel.: 17 748 36 51, 17 748 36 50,
mailowo:
dyrekcja@muzeumdobranocek.pl
edukacja@muzeumdobranocek.pl
zbiory@muzeumdobranocek.pl
promocja@muzeumdobranocek.pl
9. Majątek
Muzeum Dobranocek posiada unikatową kolekcję eksponatów związanych tematycznie z filmami animowanymi dla dzieci, 8675 obiektów, pojedynczych i w zespołach (dane na 31.12.2020).
Muzeum nie posiada gruntów, budynków oraz pojazdów.

Sprzęt multimedialny i teleinformatyczny:
1. System SWiN oraz CCTV ochrony obiektu w systemie całodobowego monitorowania
2. Serwer
2. 3 zestawy komputerowe, 7 laptopów, 3 projektory multimedialne, ekran projekcyjny, 1 skaner, 3 drukarki, 3 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt fotograficzny (apart wraz z oświetleniem i osprzętem), prompter, sprzęt audio (interfejs wraz z mikrofonem pojemnościowym i zestawem do nagrań lektorskich), osuszacz powietrza,
10. Wysokość opłat
Wysokość opłat za zwiedzanie:
bilet normalny - 12 zł
bilet ulgowy - 6 zł
usługa przewodnika - 25 zł
opłata za usługę przewodnika – oprowadzanie indywidualne – 35 zł


NA 15 MINUT PRZED ZAMKNIĘCIEM MUZEUM KOŃCZY SPRZEDAŻ

Bilety ulgowe przysługują:
- uczniom i studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
- emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem,
- nauczycielom i wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- osobom odznaczonym odznaką „za opiekę nad zabytkami” lub odznaka honorową „zasłużony działacz kultury”
- grupom zorganizowanym powyżej 15 osób
Ulga w opłacie za wstęp przysługuje wszystkim osobom spełniającym powyższe kryteria, będącymi obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej, oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu. Dokument uprawniający do zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego zakupem.
Zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum po okazaniu dokumentu przysługuje:
- osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub orderem zasługi RP, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, posiadaczom Karty Polaka
- pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
- członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
- osobom posiadającym honorowane przez Muzeum karty zniżkowe
- osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum (goście honorowi, przedstawiciele mediów)
- dzieciom do lat 3.
Sobota jest dniem, w którym wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny, obowiązuje opłata na wystawę czasową: bilet normalny na wystawę czasową - 4 zł, bilet ulgowy na wystawę czasową 2 zł

11. Rejestry, archiwa, ewidencje

Jednostka prowadzi:
 - rejestry i ewidencje finansowo-księgowe
 - ewidencja muzealiów w programie Musnet Niebieski
 - składnica akt, archiwum                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sposób udostępniania: na wniosek

12. Informacje udostępnione
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek (dostępny w załączniku).
13. Informacje nieudostępnione
Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa o dostępie do informacji publiczej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zmianami), zgodnie z którą informacje publiczne nieudostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek.  Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski należy kierować na adres: Dyrekcja Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów 
14. Ochrona danych osobowych danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE


Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Bodziony, e-mail: iod3@erzeszow.pl

Dane opracowania
Opracował Katarzyna Lubas
Zatwierdził Katarzyna Lubas
Osoba publikująca Katarzyna Lubas
Osoba wytwarzająca Dyrektor jednostki