Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Polityki Społecznej

Data zatwierdzenia

2022-01-03

1. Siedziba
Adres ul. Mikołaja Kopernika 16, 35-002 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wps@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy

pon. – wt., czw. – pt. 7.30 – 15.30, śr. 7.30 – 17.00

2. Dyrektor
Imię i nazwisko Renata Żukowska
Siedziba ul. Mikołaja Kopernika 16, 35-002 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wps@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Organizuje pracę w wydziale i odpowiada przed Prezydentem za sprawne kierowanie wydziałem, właściwe wykonywanie zadań wydziału, poprawność spraw przygotowanych dla Prezydenta i Zastępców Prezydenta, dyscyplinę pracy w wydziale, nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych w wydziale.
4. Podstawa prawna
Zgodnie z zarządzeniem nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa oraz zarządzeniem nr 96/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
5. Struktura organizacyjna

Wydziałem Polityki Społecznej kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- stanowisko ds. promocji zdrowia i profilaktyki,

- stanowisko ds. profilaktyki przeciwalkoholowej,

- stanowisko do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ochrony zdrowia,

- stanowisko ds. kancelaryjnych.

W skład Wydziału Polityki Społecznej wchodzą:

- Referat Kontroli, Opieki Instytucjonalnej i Nadzoru,

- Referat Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

- Referat ds. Senioralnych,

których pracą kierują kierownicy referatów,

- Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami.

6. Zadania

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należy w szczególności:
W zakresie ochrony zdrowia:
1) opracowanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia, tj. Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
2) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opracowywania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
3) planowanie środków budżetowych koniecznych do realizacji poszczególnych zadań programowych oraz koordynacja i monitorowanie realizację tych zadań,
4) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi na rzecz zdrowia mieszkańców miasta,
5) prowadzenie spraw związanych z organizacją na terenie miasta imprez propagujących zdrowy styl życia,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem świadectw zgonu dla mieszkańców miasta niezapisanych do lekarza rodzinnego,
7) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
8) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie przekazywania szkołom wyższym zwłok do celów naukowych,
9) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10) opracowywanie projektu uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta.

W zakresie polityki społecznej:
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i wdrażaniem lokalnych programów pomocy społecznej, programów osłonowych, a w szczególności z opracowywaniem, aktualizacją oraz realizacją programów działań na rzecz rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz monitorowanie efektów działań  realizowanych w ramach tych programów;
2) koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne na rzecz rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych;
3) inicjowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym również realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe;
4) realizacja zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny;
5) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i realizacją porozumień dotyczących:
a) określenia sposobu przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
b) określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
c) określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt osób niepełnosprawnych w placówkach dziennego pobytu,
d) planowanie środków finansowych na realizację w/w porozumień;
6) sprawowanie kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, a także nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego;
7) nadzorowanie żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
8) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
9) obsługa systemu pomocy prawnej, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych oraz opracowywanie projektów porozumień z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie i Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie,
b) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów pomocy prawnej;
10) opracowywanie zbiorczych informacji dla Ministerstwa Sprawiedliwości i Wojewody Podkarpackiego o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej na obszarze miasta;
11) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

W zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tj.:
a) przygotowywanie propozycji planu działań i wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanym w dalszej części „PFRON”),
b) opracowywanie zasad dysponowania środkami PFRON,
c) współpraca z terenowymi organami administracji ogólnej i specjalnej, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami,
d) przyjmowanie, ocena formalna i merytoryczna wniosków składanych przez uprawnione podmioty,
e) przygotowywanie projektów umów,
f) nadzór nad realizacją zawartych umów,
g) sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych,
h) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
2) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opracowywania projektów samorządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) opracowywanie wniosków i kompletacja dokumentów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadań wynikających z samorządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz koordynowanie prawidłowej realizacji zawartych umów;
4) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie realizacji zadań wydziału w ramach środków pomocowych;
5) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu w zakresie:
a) prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań, wynikających z wniosków złożonych do instytucji zarządzających środkami pomocowymi,
b) opracowywania i przekazywania dokumentów oraz sprawozdań do instytucji wdrażających, w ramach zawartych umów o dofinansowanie realizacji zadań ze środków pomocowych;
6) opracowywanie projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, tj.:
a) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia konkursu,
b) analiza ofert oraz przygotowywanie dokumentacji dla komisji konkursowej,
c) przygotowywanie projektów umów,
d) nadzór i kontrola nad realizacją zawartych umów,
e) analiza sprawozdań;
8) planowanie środków budżetowych na dotacje celowe oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem tych dotacji i kontrolą ich wykorzystania;
9) współdziałanie z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;
10) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz monitorowanie efektów działań realizowanych w ramach tych programów;
11) prowadzenie spraw związanych ze sprzyjaniem solidarności międzypokoleniowej oraz tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej;
12) współpraca z organizacjami seniorskimi – w tym z Radą Seniorów poprzez promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się;
13) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Seniorów;
14) współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w procesie planowania i realizacji zadań dotyczących przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
15) organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze miasta – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

W zakresie polityki senioralnej:
1) inicjowanie i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów,
2) prowadzenie spraw związanych ze sprzyjaniem solidarności międzypokoleniowej oraz tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej,
3)współpraca z organizacjami seniorskimi - w tym w Radą Seniorów poprzez promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się,
4) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Seniorów,
5) realizacja programów miejskich dedykowanych seniorom,
6) organizowanie Rzeszowskich Senioraliów (corocznych dni seniorów, organizowanych we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi itp.),
7) organizowanie spotkań i zajęć edukacyjnych, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów,
8) wspieranie i promowanie inicjatyw seniorskich oraz proseniorskich,
9) prowadzenie działań informacyjnych dotyczących szeroko rozumianej aktywizacji społecznej osób 60+,
10) propagowanie w mediach tradycyjnych oraz w social mediachoferty miasta dedykowanej seniorom, prowadzenie i aktualizowanie portalu dla seniorów,
11) koordynowanie realizacji zadań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych z zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, a w szczególności:
a) zgłaszanie do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego potrzeby organizowanie na terenie miasta obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego oraz przygotowywanie w porozumieniu z organizacjami kombatanckimi terminarzy imprez,
b) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków osobom ubiegającym się o przyznanie im w drodze wyjątku emerytur i rent,
c) dokonywanie analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

W zakresie zadań Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami:
1) prowadzenie działań związanych z aktywizacją, integracją społeczną i poprawą jakosci życia osób niepełnosprawnych,
2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd,
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom ze szczególnymi potrzebami przez urząd,
4) monitorowanie działalności urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wydział Polityki Społecznej wspomaga nadzór Prezydenta nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:
1) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie;
2) Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie;
3) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie;
4) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie;
5) Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie;
6) Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie;
7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie;
8) Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie;
9) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci „DOBRAWA" w Rzeszowie;
10) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci „MIESZKO" w Rzeszowie;
11) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci „BOLESŁAW” w Rzeszowie;
12) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie;
13) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz w Rzeszowie;
14) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie;
15) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.
Wydział Polityki Społecznej przy wykonywaniu zadań współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

7. Tryb działania
Zarządzenie nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa wraz ze zmianami.
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy.
9. Rejestry, archiwa, ewidencje

Rejestry nie są prowadzone.

Ewidencje  nie są prowadzone.

Archiwa nie są prowadzone.

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych, można się kontaktować: e-mailowo iod@erzeszow.pl lub listownie na adres Administratora, o którym mowa w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Rzeszowa (art. 6 ust. 1 lit. c).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzany przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (np. informowanie telefonicznie, wiadomością SMS lub drogą elektroniczną).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

11. Informacje nieudostępnione
Informacje nieudostępnione nie występują.
Dane opracowania
Opracował Maciej Magnowski 03.01.2022
Zatwierdził Renata Żukowska 03.01.2022