Informacje

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej
i Turystyki

Data zatwierdzenia

2021-01-03

1. Siedziba
Adres Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail mgt@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Kamil Czyż
Siedziba ul. 3 Maja 7, 35-030 Rzeszów
Telefon 17 788 99 00
e-mail kczyz@erzeszow.pl
 
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału.
4. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 47/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
5. Struktura organizacyjna
 1. Wydziałem Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki zarządza dyrektor.
 2. W skład Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki wchodzą:  
  1) Referat Marki Miasta, którego pracą kieruje kierownik referatu;
  2) Referat Obsługi Inwestora, którego pracą kieruje kierownik referatu;
  3) Referat Marketingu i Turystyki, którego pracą kieruje kierownik referatu;
  4) Referat Współpracy Międzynarodowej, którego pracę nadzoruje bezpośrednio dyrektor.
6. Zadania

Do zadań Referatu Marki Miasta należy w szczególności:

 1. realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
 2. kreowanie i realizacja polityki promocyjnej miasta;
 3. monitorowanie przestrzegania zasad stosowania znaku Rzeszów – stolica innowacji;
 4. ewaluacja Strategii Promocji Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
 5. przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych i wizerunkowych;
 6. prowadzenie turystycznej strony internetowej miasta;
 7. przygotowywanie materiałów promocyjno - informacyjnych o mieście;
 8. prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki kongresowo-konferencyjnej, w ścisłej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, G2A Arena, Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka;
 9. współpraca i prowadzenie spraw związanych z członkostwem miasta w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
 10. organizacja i udział w wyjazdach studyjnych dla touroperatorów i dziennikarzy;
 11. promocja atrakcji i wydarzeń odbywających się w mieście we współpracy z ich organizatorami;
 12. współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz promocji miasta;
 13. współorganizacja i udział w wydarzeniach mieszczących się w kompetencjach wydziału, organizowanych przez podmioty zewnętrzne;
 14. realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji.

Do zadań Referatu Obsługi Inwestora należy w szczególności:

 1. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów;
 2. udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Rzeszowie;
 3. funkcjonowanie opiekunów inwestora;
 4. opracowywanie branżowych raportów, analiz i baz danych na potrzeby inwestorów;
 5. promowanie terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa oraz w podregionie rzeszowskim;
 6. prowadzenie strony internetowej dla inwestorów i przedsiębiorców;
 7. prowadzenie interaktywnej mapy terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych i magazynowych;
 8. organizacja własnych i udział w obcych wydarzeniach gospodarczych;
 9. promocja gospodarcza miasta;
 10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem przy Prezydencie Rady Gospodarczej;
 11. prowadzenie spraw związanych z powstaniem i funkcjonowaniem w Rzeszowie ekosystemu start-up’owego;
 12. prowadzenie spraw związanych z mecenatem kulturalnym i sportowym;
 13. współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz promocji gospodarczej i inwestycyjnej miasta;
 14. organizacja i udział w wydarzeniach mieszczących się w kompetencjach wydziału, organizowanych przez podmioty zewnętrzne;
 15. realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących promocji gospodarczej.

Do zadań Referatu Marketingu i Turystyki należy w szczególności:

 1. realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
 2. prowadzenie spraw związanych z budżetem wydziału;
 3. prowadzenie oficjalnej strony internetowej urzędu;
 4. prowadzenie spraw związanych z zakupem i wykorzystaniem elementów wizualizacji miasta;
 5. prowadzenie spraw związanych z promocją przez sport i obce wydarzenia;
 6. prowadzenie analiz dotyczących zasadności udziału miasta w wydarzeniach promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji przez sport;
 7. organizacja i współpraca przy organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym oraz branżowych odbywających się w mieście;
 8. prowadzenie spraw związanych z powołaniem w Rzeszowie Convention Bureau;
 9. prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej Rzeszów-Łańcut;
 10. prowadzenie spraw związanych z turystyką filmową, w szczególności udzielanie przedstawicielom branży pomocy w załatwianiu formalności związanych z lokowaniem produkcji filmowej w Rzeszowie;
 11. prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w krajowych konkursach i rankingach;
 12. współpraca z wydziałami, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie organizowania akcji promocyjnych;
 13. przygotowywanie materiałów promocyjno - informacyjnych o mieście;
 14. prowadzenie spraw związanych z mecenatem kulturalnym i sportowym;
 15. produkcja, zakup oraz nadzór nad dystrybucją materiałów promocyjnych i gadżetów;
 16. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów magazynowych materiałów promocyjnych, z wyłączeniem materiałów promocyjnych o których mowa w § 4 w ust. 6 pkt 15 niniejszego Regulaminu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego w postaci oprogramowania dziedzinowego użytkowanego przez urząd;
 17. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych w zakresie turystyki;
 18. prowadzenie kierunkowych działań miasta w  zakresie  turystyki we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Do zadań Referatu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

 1. realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa;
 2. utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Rzeszowa;
 3. przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Rzeszowem a miastami i instytucjami zagranicznymi;
 4. prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w międzynarodowych rankingach, konkursach i nagrodach;
 5. prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem i członkostwem miasta w międzynarodowych organizacjach;
 6. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji miejskich oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Rzeszowa;
 7. tłumaczenie i zlecanie tłumaczeń dokumentów z zakresu współpracy międzynarodowej;
 8. realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących współpracy i wymiany międzynarodowej.

Współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi w latach 2002 - 2021 (sprawozdania)

7. Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

  8. Wysokość opłat
  nie dotyczy
  9. Rejestry, archiwa, ewidencje

  Rejestry, ewidencje - nie dotyczy.

  Archiwa - zgodnie z § 63. 1. instrukcji kancelaryjnej  teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

  10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
  -
  11. Informacje nieudostępnione
  nie dotyczy
  Dane opracowania
  Opracował Kamil Czyż
  2022.01.03
  Zatwierdził Kamil Czyż 2022.01.03