Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Data zatwierdzenia

2018-05-18

1. Siedziba
Adres Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail fp@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko dr inż. Paweł POTYRAŃSKI
Siedziba Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 41 75
e-mail ppotyranski@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału
4. Podstawa prawna
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r. z póź. zm.
5. Struktura organizacyjna

1) Wydziałem Pozyskiwania Funduszy kieruje dyrektor wydziału przy pomocy zastępcy dyrektora.
2) W Wydziale Pozyskiwania Funduszy tworzy się:

 1. Oddział Projektów Infrastrukturalnych,
 2. Oddział Projektów Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych, którego pracą kieruje kierownik oddziału,
 3. Oddział Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych, którego pracą kieruje kierownik oddziału.
6. Zadania

3) Do zadań Oddziału Projektów Infrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa w ust. 6 głównie w zakresie projektów infrastrukturalnych;
 2. koordynacja zadań dotyczących przygotowania i wdrażania projektów miasta Rzeszowa w ramach projektów partnerskich, w tym formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w ramach RPO WP 2014-2020 oraz innych programów operacyjnych i funduszy perspektyw finansowych 2014-2020 i 2021-2027.

4) Do zadań Oddziału Projektów Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa w ust. 6 głównie w zakresie projektów międzynarodowych i nieinfrastrukturalnych;
 2. monitorowanie realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne projektów miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych poprzedzających perspektywę finansową 2014-2020 - z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego;
 3. przygotowywanie i umieszczanie na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 4. realizacja zadań dotyczących informacji i promocji projektów miasta realizowanych przez wydziały współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów z zakresu transportu publicznego oraz projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
 5. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów magazynowych materiałów promocyjnych projektów miasta, realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze środków pomocowych, z wyłączeniem materiałów promocyjnych o których mowa w § 10 w ust. 3 pkt 6 niniejszego Regulaminu, 14 z wykorzystaniem narzędzia informatycznego w postaci oprogramowania dziedzinowego użytkowanego przez urząd.

5) Do zadań Oddziału Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wydziału o których mowa w ust. 6 głównie w zakresie projektów transportu publicznego i projektów informatycznych;
 2. realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów, o których mowa w pkt 1;
 3. prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych projektów miasta realizowanych przez wydziały i współfinansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących projektów informatycznych i transportu publicznego, z wyłączeniem materiałów projektów wdrażanych przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.

6) Wydział Pozyskiwania Funduszy poza zadaniami wyszczególnionymi w ust. 3, 4 i 5 realizuje inne zadania, a w szczególności:

 1. planuje, opracowuje, koordynuje prace związane z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 2. przygotowuje analizy dotyczące funkcjonowania miasta w kontekście projektów Unii Europejskiej z uwzględnieniem analiz i materiałów dotyczących strategii rozwoju miasta;
 3. weryfikuje analizy ekonomiczno-finansowe sporządzane dla projektów realizowanych przez urząd;
 4. analizuje informacje o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania;
 5. informuje zainteresowane wydziały oraz jednostki organizacyjne o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
 6. przygotowuje dokumenty aplikacyjne dla zgłaszanych przez wydziały i jednostki organizacyjne propozycji projektów na realizację zadań miasta;
 7. współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć;
 8. współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów pomocowych w zakresie projektów miasta realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 9. prowadzi sprawy związane z analizą dokumentów strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz 2021-2027;
 10. udziela wydziałom i jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji dotyczących zasad realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 11. przygotowuje, monitoruje i realizuje projekty we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
 12. koordynuje przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje wskazane w programach pomocowych do kontroli realizacji programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, po kontrolach przeprowadzonych na dokumentach przekazywanych do tych instytucji w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów miasta;
 13. monitoruje (o czym mowa w pkt 11), zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie, warunki zachowania dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zrealizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne (z wyłączeniem projektów realizowanych przez instytucje kultury miasta oraz projektów nieinwestycyjnych realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne). Monitorowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje, w szczególności następujące domeny: zachowanie trwałości projektu, wskaźników produktów i rezultatów; modyfikacja projektu; wygenerowanie dochodu; możliwość odzyskania podatku VAT; archiwizacja; promocja; zapewnienie środków gwarantujących utrzymanie trwałości finansowej i instytucjonalnej projektu. Monitorowanie prowadzone jest na podstawie podanych przez wydziały i jednostki organizacyjne informacji o osiągniętych wskaźnikach i podjętych działaniach;
 14. zarządza projektami we współpracy z właściwymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz biurami projektów i podmiotami zewnętrznymi (menadżerowie projektów/inżynierowie kontraktów).
7. Tryb działania
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r. z póź. zm.
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Nie dotyczy
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa, którzy:

 1. podpisali umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, lub co najmniej brali udział w naborach wniosków do ww. projektu.
 2. podpisali umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, lub co najmniej brali udział w naborach wniosków do ww. projektu.
 3. podpisali umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”, lub co najmniej brali udział w naborach wniosków do ww. projektu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 44 99.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru uczestników i wykonania umowy uczestnictwa w projektach wymienionych w pkt. I-III - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Odbiorcami danych osobowych interesantów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe interesantów przechowywane będą do końca roku, w którym upływa okres trwałości projektów (Zakończenie trwałości projektów planowane jest na grudzień 2030r).
 6. Interesant posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Interesant ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie/projektach (jeżeli dotyczy): „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” lub/i „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” lub/i „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”. Interesant zobowiązany jest do ich podania a w przypadku niepodania danych dokumentacja aplikacyjna interesanta, nie będzie poddana ocenie formalnej i merytorycznej, co skutkować będzie brakiem zawarcia ww. umowy uczestnictwa w ww. projekcie/projektach.

 

11. Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy
Dane opracowania
Opracował Sławomir Uchman 2020.07.23
Zatwierdził Paweł Potyrański 2020.07.23