Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Wspólne projekty Gmin ROF na lata 2014-2020

Obszar: Kultura

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) był projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach działania 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jego realizacja zakończyła się 28 września 2018 r.

W ramach tego projektu ponad 38,38 mln zł zostało wydatkowanych na ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie domów kultury w ww. jedenastu gminach ROF i utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego, a także wspólnego produktu turystycznego - Etnokraina Franciszka Kotuli. W Gminie Miasto Rzeszów funkcję takiego centrum pełni filia Rzeszowskiego Domu Kultury – Osiedlowy Dom Kultury „Przybyszówka” przy ul. Dębickiej 170. W ramach projektu wykonana została modernizacja ww. domu kultury, prace w otoczeniu obiektu oraz zakupione wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stroniehttps://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4228-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020/4605-zachowanie-dziedzictwa-kulturowego-oraz-wsparcie-instytucji-kultury-na-terenie-rof.html 

.

Obszar: Transport publiczny

Gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza i Tyczyn oraz Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa zrealizowały projekt pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://rof.org.pl/rozwoj-gospodarki-niskoemisyjnej-oraz-poprawa-mobilnosci-mieszkancow-poprzez-usprawnienie-zrownowazonego-transportu-publicznego-terenie-rof/.

W ww. projekcie nie brała udziału Gmina Miasto Rzeszów, dla której wydzielona została alokacja na bliźniacze i komplementarne działania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Gmina uzyskała dofinansowanie dla 3 projektów z zakresu rozbudowy i rozwoju transportu publicznego.

W ramach projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” zakupiono m.in. 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego (w tym 10 sztuk z napędem elektrycznym wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania energii elektrycznej), wybudowano i przebudowano 138 zatok autobusowych, dostarczono 136 zespołów przystankowych. Rozbudowano o nowe funkcjonalności Rzeszowski Inteligentny System Transportowy. Ponadto wybudowano nowy obiekt Dworca Lokalnego wraz z parkingiem Kiss&Ride, pętle autobusową przy ul. Iwonickiej. W zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową przebudowano 3 skrzyżowania, wybudowano połączenie ulic Towarnickiego i Piłsudskiego, a także drogę łączącą ul. Ustrzycką z Krośnieńską. Ponadto przebudowano ul. Miłą, Powstańców Warszawy w zakresie budowy zawrotki na wysokości skrzyżowania z ul. Graniczną. Rozbudowano istniejące ciągi pieszo - rowerowe, a także oddano do użytkowania mieszkańcom nowe odcinki.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4210-rozwoj-systemu-transportu-publicznego-w-rzeszowie.html 

.
Dzięki realizacji kolejnych dwóch projektów, tj. pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” i  „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, mieszkańcy otrzymają m.in. 80 ekologicznych autobusów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym 20 z napędem hybrydowym. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe i przystanki z uwzględnieniem udogodnień dla osób niedowidzących. Powstanie ok. 321 km całkowicie nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej oraz ok. 2,87 km dróg dla rowerów z infrastrukturą dojazdową m.in. wzdłuż mostów nad Wisłokiem.

Szczegółowe informacje na temat ww. projektów znajdują się na stronie https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4226-integracja-roznych-form-publicznego-transportu-zbiorowego-w-rzeszowie.html oraz na stronie https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4229-rozbudowa-systemu-transportu-publicznego-w-rzeszowie.html 

.

Obszar: ochrona środowiska

W tym obszarze realizowane są następujące projekty:

1. W ramach działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP:

„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”  - projekt obejmował dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych lub na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu ww. budynków i użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Instalacje zamontowane w ramach projektu produkują energię elektryczną, która jest wykorzystywana przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii może być odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej, a następnie wykorzystana przez gospodarstwo domowe w czasie, gdy instalacja nie pracuje, np. nocą. W listopadzie 2020 r. projekt otrzymał nagrodę Ekolaur 2020 w kategorii "Ochrona powietrza. Odnawialne źródła energii" w 19. edycji konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii.
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4228-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020/4603-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-_-projekt-parasolowy.html 

- „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”- jego zakres obejmował dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, tj. szkołach, stacjach uzdatniania wody, domach kultury, domach pomocy społecznej itp. na terenie gmin biorących udział w projekcie. Instalacje fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną w energię elektryczną, która jest wykorzystywana przez ww. jednostki w ich bieżącej działalności. Dzięki czemu możliwe stało się ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych, zmniejszenie kosztów ich utrzymania, a także promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych.
W Gminie Miasto Rzeszów projektem objętych zostało 53 obiekty, w tym budynki szkół, przedszkoli i zespołów szkół, placówek opieki społecznej i opieki zdrowotnej oraz domy kultury. Łączna moc instalacji wynosi 980,6 kW. Inwestycja w Rzeszowie została zakończona 1 marca 2019 r., a realizacja całego projektu zakończyła się w czerwcu 2019 r.
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4228-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020/4606-zwiekszenie-udzialu-energii-ze-zrodel-odnawialnych-na-terenie-rof.html 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II”, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań realizowanych w ramach I etapu projektu. W ramach projektu zostało wybudowanych 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW. Realizacja projektu pozwoliła na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE, co w efekcie umożliwi ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających środowisko. Zakres Gminy Miasto Rzeszów obejmował montaż instalacji fotowoltaicznych na 5 budynkach placówek oświatowych, o łącznej mocy 106,92 kW.
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4228-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020/4617-zwiekszenie-udzialu-energii-ze-zrodel-odnawialnych-na-terenie-rof-_-etap-ii.html  

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap III” - przedsięwzięcie składające się z czterech odrębnych wniosków, złożonych przez spółki komunalne gmin ROF (z Rzeszowa, Tyczyna i Boguchwały), w tym:
-wniosek złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie, który zakłada budowę: instalacji fotowoltaicznej o mocy 1200 kW na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej, instalacji o mocy 14,7 kW na budynku administracyjnym przy ul. Naruszewicza, 6 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 82,95 kW oraz instalacji o mocy 50,72 kW na elewacji zbiornika wody - osiedle Pobitno. Realizacja potrwa do grudnia 2022 r. Bliższe informacje nt. projektu można znaleźć na stronie MPWiK: http://www.mpwik.rzeszow.pl/index.php/cel-projektu5
- projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. dot. montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na dachu hali napraw autobusów przy ul. Lubelskiej. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od maja do grudnia 2019 r. Wartość projektu wyniosła 1 095 684,00 zł (dofinansowanie 534 964,50 zł). Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie MPK: http://www.mpk.rzeszow.pl/ w zakładce "Projekty unijne".
- wspólny projekt trzech spółek miejskich: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów sp. z o.o., który dotyczył montażu instalacji fotowoltaicznych na: obiekcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Ciepłowniczej, pięciu budynkach administracyjnych MZBM i siedmiu budynkach należących do MPEC. Łączna moc instalacji wynosi 127,2 kW, a wartość projektu 581 415,12 zł (dofinansowanie 340 456,32 zł). Jego realizacja zakończyła się w grudniu 2020 r.
Realizacja projektów pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez spółki i zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE, co przełoży się na oszczędności kosztów ponoszonych przez spółki, a dodatkowo skutkowało będzie zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających środowisko.

.

2. W ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza RPO WP:

-  „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - głównym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (powiecie łańcuckim i rzeszowskim), jak i w całym województwie podkarpackim, poprawa efektywności energetycznej budynków w ROF, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. W ramach projektu planowane jest dokonanie wymiany 4353 nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, niskoemisyjne kotły na gaz, kotły na biomasę lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4228-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020/4616-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof.html 

.

Obszar: Spójność przestrzenna

W tym zakresie dofinansowanie uzyskano dla projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Realizacja projektu zakłada opracowanie i przyjęcie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wdrożenie modelu współpracy pomiędzy gminami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz mieszkańcami obszaru ROF w taki sposób, aby zapewnić im aktywny udział w procesie planowania przestrzennego oraz poprawie dostępu do usług publicznych.
Więcej informacji nt. projektu i podpisania umowy można znaleźć na stronie: https://rof.org.pl/innowacyjne-planowanie-przestrzenne-na-terenie-rof/.

Została podpisana także umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, który realizowany jest w ramach RPO WP, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
W ramach projektu gminy otrzymały wsparcie finansowe na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej w celu przywrócenia, nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych czy rekreacyjnych. W efekcie realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz przede wszystkim odbudowy więzi społecznych ograniczając zjawiska dysfunkcyjne Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zakres projektu Rzeszowa obejmuje: rewitalizację podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, Śródmieście i Grota-Roweckiego, zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz rewitalizację oświetlenia i poprawę infrastruktury drogowej na os. Andersa.
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4228-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020/4999-kompleksowa-rewitalizacja-na-terenie-rof.html oraz na stronie https://rof.org.pl/umowa-o-dofinansowanie-projektu-rewitalizacyjnego-podpisana/..

..


*stan na dzień: 20 stycznia 2021 r.

Poniżej można się zapoznać z treścią biuletynu i ulotki, w których zaprezentowane zostały wspólne przedsięwzięcia gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Załączniki:
  załączył Sławomir Uchman, Redaktor
  data dodania 2019-11-28 08:53
  ilość pobrań 20
  Ulotka ROF (1,48 MB)
  załączył Sławomir Uchman, Redaktor
  data dodania 2019-11-28 08:53
  ilość pobrań 15