Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Wspólne dokumenty strategiczne gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przejście od polityki spójności i wspierania sektorowego, do polityki wspierającej wykorzystanie potencjału obszarów powiązanych funkcjonalnie, wymaga zmian w planowaniu przestrzennym oraz zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. Kluczowym elementem tego procesu jest dokonanie wspólnej oceny słabych i mocnych stron obszaru, jego szans rozwojowych oraz problemów i zagrożeń utrudniających szerokorozumiany rozwój społeczno-gospodarczy.
Z tego względu pierwszym wspólnym przedsięwzięciem zrealizowanym we współpracy wszystkich gmin ROF był projekt pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

W ramach projektu opracowanych zostało 7 dokumentów strategicznych dla ROF, które dotykają istotnych zagadnień społeczno-gospodarczych tego obszaru i będą jednymi z podstawowych dokumentów służących pozyskaniu środków w najbliższych latach.

W efekcie projektu przygotowane zostały następujące opracowania:

  1. Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  2. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  3. Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  4. Program rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  5. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  6. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  7. Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dotkniętych zespołami otępiennymi. Formy i kierunki wsparcia społecznego, kulturalnego i zdrowotnego.

Projekt zakończył się w sierpniu 2015 r., a więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie internetowej: http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/projekty-zrealizowane/projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej-2007-2013/opracowanie-dokumentow-strategicznych-dla-rzeszowskiego-obszaru 

Kolejnym ważnym dokumentem z punktu widzenia wyznaczenia kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego jest Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Strategia ZIT jest w polityce spójności i polityce regionalnej lat 2014-2020 kluczowym dokumentem z punktu widzenia realizacji przez samorządy wspólnych projektów z udziałem środków unijnych. Umożliwia on bowiem zdefiniowanie problemów wspólnych dla danego obszaru funkcjonalnego, a następnie zaprojektowanie i realizację partnerskich przedsięwzięć, które kompleksowo przyczynią się do rozwiązania zdefiniowanych problemów lub ich zniwelowania. Przedsięwzięcia takie noszą nazwę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Prace nad Strategią ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały zapoczątkowane przez Gminę Miasto Rzeszów w partnerstwie z gminami współtworzącymi ROF w 2013 roku, a następnie kontynuowane były przez Stowarzyszenie ROF.

Dokument ten został podany konsultacjom społecznym, a następnie uzgodniony zarówno z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020), jak również z Ministerstwem Rozwoju – obie instytucje pozytywnie zaopiniowały dokument pod koniec czerwca 2016 r. Każda z gmin tworzących ROF przyjęła Strategię ZIT ROF do realizacji, na podstawie uchwały podjętej przez radę gminy/miasta/miejską.

Z uwagi na zmiany uwarunkowań formalno-prawnych, od których uzależniona była m.in. możliwość podjęcia działań rewitalizacyjnych w formule ZIT, potrzebę realizacji projektów w nowych obszarach, nie zdefiniowanych w pierwotnej wersji Strategii, a także ze względu na zmianę granic Rzeszowa, dokument został poddany aktualizacji. W toku prowadzonych prac uwzględniono w nim m.in. aktualizację danych diagnostycznych i finansowych, a także realizację dodatkowych projektów w zakresie: montażu instalacji fotowoltaicznych (w tym na obiektach spółek komunalnych Gminy Miasto Rzeszów), wymiany źródeł ciepła oraz rewitalizacji (zgodnie z opracowanymi przez poszczególne gminy Lokalnymi Programami Rewitalizacji). Zaktualizowany dokument został poddany takiemu samemu procesowi konsultacji i uzgodnień, jak jego pierwotna wersja i obecnie trwa jego uchwalanie przez poszczególne gminy*. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w dniu 16 października 2018r. (dostępna pod adresem: http://s.bip.erzeszow.pl/file/132044/Uchwa%C5%82a+Nr+LXVI-1571-2018.pdf)

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dostępna pod adresem: http://s.bip.erzeszow.pl/file/132046/Startegia+ZIT+ROF.pdf) określa listę projektów strategicznych z punktu widzenia tego obszaru, a które są związane m.in. z kulturą, rewitalizacją, rozwojem transportu publicznego, poprawą stanu środowiska i efektywności energetycznej (w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wymiana źródeł ciepła na energooszczędne), jak również rozwojem przedsiębiorczości na terenie ROF. Będą one realizowane w trybie pozakonkursowym (projekty inwestycyjne) i konkursowym (tzw. „projekty miękkie”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na te inwestycje gminy wchodzące w skład ROF mogą uzyskać ok. 367,8 mln zł dofinansowania.

Strategia ZIT ROF obejmuje także przedsięwzięcia komplementarne, które uzupełniają zakres projektów ZIT przyczyniając się do rozwiązywania tych samych problemów, a które ze względu na zakres, wartość lub znaczenie, finansowane będą ze środków programów krajowych. Dotyczą one transportu publicznego oraz poprawy efektywności energetycznej, a łączna kwota dofinansowania wynieść może 93,04 mln euro (ok. 393,7 mln zł).

* Stan na dzień 18 grudnia 2019 r.