Aktualności

Rekrutacja do projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie”

Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników do projekt „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie”.

Do udziału w projekcie zapraszamy 35 dzieci:

  • w wieku 6-16 lat;
  • mieszkających (w rozumieniu KC) w Rzeszowie – obszar ROF (w pierwszej kolejności z osiedli: Śródmieście, Gen. Grota Roweckiego i Gen. Andersa, objętych rewitalizacją),
  • z rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rekrutacja trwa od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie ciągłej, do wyczerpania dostępnych  miejsc. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do udziału w Projekcie, w trakcie jego realizacji, osób z listy rezerwowej.

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie”. Dokument ten wraz ze wzorami formularzy zgłoszeniowych oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej: http://www.mopsrzeszow.pl.

http://www.mopsrzeszow.pl/a,108,utworzenie-placowki-wsparcia-dziennego-przystan-w-rzeszowie-nr-projektu-rppk080900-18-000520

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

  • Osobiście w Biurze Projektu, Plac Wolności 4, 35–073 Rzeszów, w godzinach od 8:00 do 18:00;
  • Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26,
    35-025 Rzeszów;
  • Elektronicznie (w formie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl (W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy przekazać przy podpisaniu Umowy uczestnictwa w Projekcie).

W celu zwiększenia dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami – w przypadku trudności z dostarczeniem przez nich dokumentów rekrutacyjnych do punktów rekrutacyjnych przewiduje się możliwość ich odbioru przez asystenta projektu, który dostarczy dokumenty do MOPS.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.