Informacje

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data zatwierdzenia

2019-12-30

1. Siedziba
Adres ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 788 99 00
e-mail sr@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

środa 7:30 - 17:00

2. Dyrektor
Imię i nazwisko Małgorzata Wojnowska
Siedziba ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 788 99 00
e-mail sr@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, planowanie pracy Wydziału, wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.
4. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, t.j.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 t.j.)
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972)
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967)
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362)
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. nr 54, poz. 310)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.)

5. Struktura organizacyjna
1. Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa zarządza dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora.
2. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tworzy się:
1) referat ochrony środowiska (SR-II.)
2) referat ochrony przyrody (SR-III.)
3) referat gospodarki wodnej (SR-IV.)
4) referat rolnictwa (SR-V.)
5) referat geologii i gospodarki odpadami (SR-VI.)
6. Zadania

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:
1) Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska,
2) koordynacja realizacji działań ujętych w programach dotyczących ochrony środowiska,
3) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
4) sprawy związane z edukacją ekologiczną
5) współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:
a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć,
b) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
c) opracowywanie i przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
2) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:
a) ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza,
b) ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami,
c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne;
3) opracowanie i aktualizowanie mapy akustycznej dla miasta Rzeszowa;
4) opracowanie i aktualizowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa oraz koordynowanie realizacji działań naprawczych ujętych w tym programie;
5) opracowanie i aktualizowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Rzeszowa oraz koordynowanie realizacji działań naprawczych ujętych w tym programie;
6) opracowanie i aktualizowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Rzeszowa oraz koordynowanie realizacji działań naprawczych ujętych w tym programie;
7) koordynowanie realizacji działań naprawczych ujętych w Programach ochrony powietrza dla miasta Rzeszowa;
8) prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną.

Do zadań Referatu Ochrony Przyrody należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:
a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
b) wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
c) ustanawianie form ochrony przyrody,
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym, w tym wydawanie kart wędkarskich,
4) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie,
5) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach.

Do zadań Referatu Gospodarki Wodnej należy w szczególności:
Do zadań Referatu Gospodarki Wodnej należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne w tym:
a) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
b) kontrola utrzymywania urządzeń melioracyjnych,
c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia,
d) rozstrzyganie spraw naruszenia stanu wody na gruncie,
e) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód,
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych
5) prowadzenie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Do zadań Referatu Rolnictwa należy w szczególności:
1) realizacja zadań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2) wydawanie poświadczeń potwierdzających fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę gruntów rolnych,
3) prowadzenie spraw związanych ze zwrotami gospodarstw rolnych,
4) wliczanie pracy w rolnictwie do stażu pracowniczego,
5) zapewnienie rolnikom informacji dotyczącej mechanizmów i zasad wspierania rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
6) prowadzenie spraw związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
7) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych,
8) przyjmowanie i udostępnianie komunikatów dotyczących ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami,
9) organizacja spisów rolnych,
10) przygotowywanie projektów dochodów i wydatków budżetu w części dotyczącej działalności Wydziału, w tym planowanie i monitorowanie wpływów i wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
11) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań Wydziału,

Do zadań Referatu Geologii i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:
1) realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, w tym:
a) zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
b) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin,
c) opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego,
d) opiniowanie projektów koncesji i decyzji udzielanych przez inne organy administracji geologicznej, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego w zakresie geologii,
e) prowadzenie miejskiego archiwum geologicznego,
2) realizowanie zadań wynikających z ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:
a) wydawanie decyzji udzielających pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
b) wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
c) wydawanie decyzji nakazujących usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
d) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport;
e) wydawanie decyzji udzielających pozwolenia zintegrowanego,
f) prowadzenie rejestru terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
3) realizacja działań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 2032”,

7. Tryb działania
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm.
8. Wysokość opłat
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
1. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy - art. 110 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo chrony środowiska (Dz. U z 2019 poz. 1396 z późn. zm.).
2. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 poz. 2168).
3. Rejestr gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków - art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614, z późn. zm.).
4. Rejestr podmiotów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów – art. 235 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701, z późn. zm.).
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zmianami), ustawy z dnia 16 października 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie dobrowolnego podania numeru telefonu lub adresu e-mail podstawę prawną stanowi Pani/Pana zgoda.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy oraz archiwizacji wynikających z Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego.
7. Posiada Pani/Pan na zasadach przewidzianych w RODO prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawienia),
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail, której cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, odmowa podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne.

11. Informacje nieudostępnione

1. Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć:
1) ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
3) prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776);
4) ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
5) ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
6) stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
7) ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;
8) obronność i bezpieczeństwo państwa;
9) bezpieczeństwo publiczne;
10) ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.

2. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Dane opracowania
Opracował Justyna Połeć 2019.12.03
Zatwierdził Małgorzata Wojnowska 2019.12.30