Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Inwestycji

Data zatwierdzenia

2022-02-21

1. Siedziba
Adres  ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30,
środa: 7:30 – 17:00,
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Beata Sitnik
Siedziba ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału.
4. Zastępca Dyrektora ds. inwestycji
Imię i nazwisko Piotr Bednarski
Siedziba ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
5. Kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji
Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
6. Zastępca Dyrektora ds. rozliczeniowych
Imię i nazwisko Beata Sitnik
Siedziba ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
7. Kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. rozliczeniowych

Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Ewidencjonowania, Budżetu i Rozliczania Inwestycji.

8. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 roku w sparwie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa z późniejszymi zmianami w tym po zmianie zarządzeniem nr 96/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2021 r.
9. Struktura organizacyjna

1. Wydziałem Inwestycji zarządza dyrektor wydziału przy pomocy zastępcy dyrektora ds. inwestycji i zastępcy dyrektora ds. rozliczeniowych.

2. W skład Wydziału Inwestycji wchodzą:

1) Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji;

2) Oddział Ewidencjonowania, Budżetu i Rozliczania Inwestycji, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

3. W skład Oddziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji wchodzą referaty:

1) Referat Inwestycji Kluczowych, którego pracą kieruje kierownik referatu;

2) Referat Inwestycji Kubaturowych, którego pracą kieruje kierownik referatu;

3) Referat Inwestycji Liniowych, którego pracą kieruje kierownik referatu;

4) Referat Wsparcia Technicznego, którego pracę nadzoruje zastępca dyrektora ds. inwestycji.

4. W skład Oddziału Ewidencjonowania, Budżetu i Rozliczania Inwestycji wchodzi Referat Planowania Inwestycji, którego pracę nadzoruje zastępca dyrektora ds. rozliczeniowych.

10. Zadania

1. Do zadań Oddziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej zadań ujętych w budżecie miasta;

2) przygotowanie materiałów w celu zlecenia programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań prowadzonych w trybie zaprojektuj – zbuduj;

3) uczestnictwo w komisjach przetargowych dla postępowań równych lub powyżej 130 tys. zł netto oraz przeprowadzanie postępowań ofertowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla postępowań poniżej 130 tys. zł netto;

4) analiza otrzymanej dokumentacji projektowej dla realizowanych zadań przed odbiorem od Wykonawcy dokumentacji w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w tym uzyskanie akceptacji Komisji Opracowań Projektowych (KOPI);

5) przygotowanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych;

6) sprawdzanie złożonych ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach uczestnictwa w komisjach przetargowych;

7) realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z odebraną dokumentacją wraz z decyzjami administracyjnym oraz umową;

8) współudział z miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji inwestycji;

9) pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru na przydzielonych do realizacji zadaniach inwestycyjnych, a w szczególności:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy;

10) wyliczanie kar umownych zgodnie z zapisami umów;

11) przygotowywanie projektów uchwał ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółek miejskich w zakresie opracowania dokumentacji i realizacji inwestycji;

12) sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań i informacji z  wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;

13) prowadzenie ewidencji wartościowo-rodzajowej realizowanych zadań;

14) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej do użytkownika;

15) przygotowanie materiałów do sporządzenia dowodów OT;

16) prowadzenie zadań związanych z przygotowaniem i zlecaniem robót na inwestycje związane z udziałem czynników społecznych (grupy inicjatyw lokalnych).

6. Referat Inwestycji Kluczowych, Referat Inwestycji Kubaturowych oraz Referat Inwestycji Liniowych realizują zadania, o których mowa w ust. 5.

7. Do zadań Referatu Wsparcia Technicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie czynności związanych z przeglądami gwarancyjnymi;

2) przeprowadzanie w okresie rękojmi przeglądów stanu obiektów po realizacji zadania i egzekwowanie usunięcia usterek;

3) zlecanie usunięcia usterek w ramach wykonawstwa zastępczego;

4) prowadzenie ewidencji przeglądów gwarancyjnych;

5) bieżąca kontrola prawidłowego użytkowania przekazanej użytkownikowi infrastruktury;

6) prowadzenie rejestru oraz analizy usterek i wad oraz określenie metod zapobiegania ich wystąpieniu; 

7) analiza rozwiązań projektowych pod kątem eliminacji wad i usterek; 

8) współpraca z pozostałymi Referatami WI przy przygotowaniu i realizacji inwestycji.

8. Do zadań Oddziału Ewidencjonowania, Budżetu i Rozliczania Inwestycji należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa w zakresie działalności Wydziału;

2) opracowywanie planów wydatków budżetowych Wydziału Inwestycji w oparciu
o obowiązującą klasyfikację wydatków budżetowych;

3) przygotowywanie wniosków o dokonanie stosownych zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa niezbędnych do realizacji zadań prowadzonych przez Wydział;

4) prowadzenie ewidencji zmian budżetowych dokonanych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Wydział w danym roku budżetowym w układzie klasyfikacji budżetowej;

5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych;

6) prowadzenie ewidencji zaangażowania środków finansowych na podstawie wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z wyliczaniem stanu wolnych środków w ramach zadań realizowanych przez Wydział;

7) sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych urzędu na rok budżetowy w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział;

8) sporządzanie i aktualizacja rejestru zawartych umów na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych;

9) sprawdzanie faktur pod względem zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru robót oraz planem finansowym;

10) wystawianie faktur w związku z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;

11) wystawianie faktur VAT za materiały odzyskane w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych;

12) wystawianie faktur Vat dotyczących aportów wnoszonych do spółek miejskich;

13) wystawianie dokumentów obliczenia wpłaty związanych z dotacjami za prowadzenie przez Gminę Miasto Rzeszów publicznego transportu zbiorowego na terenie sąsiednich gmin.

14) sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdań i informacji z wykonania zadań realizowanych i zrealizowanych przez Wydział;

15) przygotowywanie informacji i materiałów do wniosków o dofinansowanie zadań ze środków  zewnętrznych;

16) rozliczanie wydatków dla zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem;

17) sporządzanie, aktualizacja i ewidencjonowanie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczek bez oprocentowania w Spółdzielniach, umów na udzielenie dotacji celowych, pomocy finansowej na podstawie uchwał Rady Miasta Rzeszowa oraz rozliczanie tych dotacji, pomocy finansowej;

18) prowadzenie ewidencji projektów uchwał ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółek miejskich w zakresie opracowania dokumentacji i realizacji inwestycji;

19) prowadzenie ewidencji dowodów OT, decyzji na usunięcie drzew i/lub krzewów, decyzji na zajęcie pasa drogowego;

20) sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdawczości GUS z realizacji inwestycji prowadzonych przez wydział;

21) sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdawczości do KPOŚK. 

9. Do zadań Referatu Planowania Inwestycji należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji wniosków w sprawie wprowadzenia zadań inwestycyjnych do realizacji;

2) analiza wniosków w sprawie wprowadzenia zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne i w zakresie możliwości technicznych realizacji zadania;

3) udzielanie odpowiedzi na pisma w sprawie wprowadzenia zadań inwestycyjnych do realizacji i związane z interpelacjami/zapytaniami Radnych Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia zadań inwestycyjnych do realizacji;

4) prowadzenie ewidencji wniosków Rad Osiedli w sprawie wprowadzenia zadań do projektu budżetu;

5) analiza wniosków Rad Osiedli w sprawie wprowadzenia zadań inwestycyjnych do projektu budżetu w zakresie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne i w zakresie możliwości technicznych realizacji zadania;

6) ustalanie zakresu rzeczowego i przewidywanych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji i wprowadzenia do budżetu lub WPF;

7) uczestnictwo w dyskusjach publicznych związanych z uchwalanymi zmianami do projektów studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii i projektów rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i jego zmiany oraz opracowywanie wniosków
i uwag do tych projektów;

8) współdziałanie z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa przy opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych w połączeniu z uchwalanymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta i zmiany tych planów;

9) udzielanie pomocy organizacyjno-technicznej grupom inicjatyw lokalnych w przygotowywaniu inwestycji i wdrożeniu ich do realizacji;

10) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w sprawie planowanych inwestycji na terenach zarządzanych przez te jednostki;

11) uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie sieci uzbrojenia terenu.

10. Wydział Inwestycji wspomaga nadzór Prezydenta nad Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, Zarządem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, oraz współdziała z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta.

11. Dane opracowania
Opublikował Sławomir Stelmach 2022-02-21
Wytworzył Beata Sitnik 2022-02-21