Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Inwestycji

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba
Adres  ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30,
środa: 7:30 – 17:00,
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Urszula Kukulska
Siedziba ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora

Kieruje i organizuje pracę Wydziału przy pomocy zastępcy  dyrektora,  kierowników oddziałów. Bezpośrednio nadzoruje pracę Oddziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz specjalistów ds. zarzadzania ruchem na drogach i ds. nadzoru właścicielskiego spółek miejskich.

Zastępca Dyrektora
Imię i nazwisko Beata Sitnik
Siedziba ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
Kompetencje Zastępcy Dyrektora

Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania inwestycji oraz wspomaga nadzór nad przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i unijnych).

4. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 roku w sparwie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa z późniejszymi zmianami w tym po zmianie zarządzeniem nr 47/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2020r.
5. Struktura organizacyjna

Wydziałem Inwestycji zarządza dyrektor wydziału przy pomocy zastępcy dyrektora.

W skład Wydziału Inwestycji wchodzą:

1. Oddział Przygotowania Inwestycji, którego pracą kieruje kierownik oddziału;

2. Oddział Realizacji Inwestycji, którego pracą kieruje kierownik oddziału;

3. Oddział Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

6. Zadania

1. Do zadań Oddziału Przygotowania Inwestycji należy w szczególności:

1) przygotowywanie zadań inwestycyjnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia
na budowę w tym przygotowywanie materiałów na posiedzenia Miejskiej Komisji Opracowań Projektowych (KOPI).

2) uczestnictwo w komisjach przetargowych dla postępowań powyżej 30 tys. euro oraz przeprowadzanie postępowań ofertowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla postępowań poniżej 30 tys. euro

3) przygotowanie materiałów w celu zlecenia programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań prowadzonych w trybie zaprojektuj – zbuduj

4) przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej zadań ujętych w budżecie miasta;

5) współudział z miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji inwestycji,

6) przekazywanie do Oddziału Realizacji Inwestycji dokumentacji w celu zapoznania się i wniesienia uwag,

7) przekazywanie do Oddziału Realizacji Inwestycji odebranej dokumentacji wraz z decyzjami administracyjnymi

8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w sprawie planowanych inwestycji na terenach zarządzanych przez te jednostki;

9) przygotowywanie materiałów do wniosków o uzyskanie środków zewnętrznych na wytypowane zadania;

10) przygotowywanie propozycji do wniosków o dokonanie stosownych zmian budżetu i Wieloletniej  Prognozy Finansowej miasta wraz z uzasadnieniem w przypadku konieczności ich wprowadzenia;

11) prowadzenie ewidencji poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji dla zadań ujętych w budżecie i przekazywanie  do Oddziału Realizacji Inwestycji

12) przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod względem formalno - merytorycznym: zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru dokumentacji projektowej, planem wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania oraz ich kompletności i przekazywania do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji,

13) wyliczanie kar umownych zgodnie z zapisami umów i przekazywanie informacji w zakresie ich potrącenia do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji;

14) sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań i informacji z  wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;

15) uczestnictwo w dyskusjach publicznych związanych z uchwalanymi zmianami do projektów studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii i projektów rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i jego zmiany oraz opracowywanie wniosków i uwag do tych projektów;

16) współdziałanie z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa przy opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych w połączeniu z uchwalanymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta i zmiany tych planów;

17) przygotowywanie projektów uchwał ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółek miejskich w zakresie opracowań dokumentacji

18) opiniowanie dokumentacji złożonych na narady koordynacyjne.

2. Do zadań Oddziału Realizacji Inwestycji należy w szczególności:

1) analiza otrzymanej z Oddziału Przygotowania Inwestycji dokumentacji projektowej na zadania planowane do realizacji w celu zapoznania się i zgłaszanie ew. uwag przed odbiorem od Wykonawcy dokumentacji

2) sprawdzanie złożonych ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach uczestnictwa w komisjach przetargowych;

3) reprezentowanie inwestora w procesie realizacji zadań inwestycyjnych;

4) realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z odebraną dokumentacją wraz z decyzjami administracyjnym oraz umową;

5) pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru przez przydzielonych inspektorów do realizacji zadań inwestycyjnych, a w szczególności:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

6) przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej zadań ujętych w budżecie miasta;

7) przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod względem formalno - merytorycznym: zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru robót, planem wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania oraz ich kompletności i przekazywania do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji;

8) wyliczanie kar umownych zgodnie z zapisami umów i przekazywanie informacji w zakresie ich potrącenia do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji;

9) prowadzenie czynności związanych z przeglądami gwarancyjnymi; 

10) przeprowadzanie w okresie rękojmi przeglądów stanu obiektów po realizacji zadania i egzekwowanie usunięcia usterek;

11) zlecanie usunięcia usterek w ramach wykonawstwa zastępczego;

12) sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań  i  informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;

13) kontynuacja ewidencji wartościowo-rodzajowej zadań w zakresie wykonania robót budowlanych;  

14) dokonywanie końcowego rozliczenia dowodów OT, kompletowanie i przekazywanie do użytkownika celem zwiększenia majątku trwałego;

15) prowadzenie ewidencji  i obiegu dowodów OT oraz sporządzanie raportów z zakończonych zadań inwestycyjnych;

16) udzielanie pomocy organizacyjno-technicznej grupom inicjatyw lokalnych w przygotowywaniu inwestycji i wdrożeniu ich do realizacji;

17) prowadzenie zadań związanych z przygotowaniem i zlecaniem robót na inwestycje związane z udziałem czynników społecznych (grupy inicjatyw lokalnych);

18) przygotowywanie projektów uchwał ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółek miejskich po zakończeniu realizacji robót,

19) prowadzenie ewidencji decyzji niezbędnych przy realizacji zadań inwestycyjnych i ich rozliczanie.

3. Do zadań Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa w zakresie działalności Wydziału Inwestycji;

2) opracowywanie planów wydatków budżetowych Wydziału Inwestycji w oparciu o obowiązującą klasyfikację wydatków budżetowych na dany rok budżetowy oraz planów wydatków budżetowych Wydziału Inwestycji na lata następne;

3) przygotowywanie wniosków o dokonanie stosownych zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa niezbędnych do realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji;

4) aktualizacja planów finansowych po zmianach dokonanych uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

5) prowadzenie ewidencji zmian budżetowych dokonanych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji w danym roku budżetowym w układzie klasyfikacji budżetowej;

6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych (przekazywanych przez Oddział Przygotowania Inwestycji i Oddział Realizacji Inwestycji) w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział;

7) prowadzenie ewidencji zaangażowania środków finansowych na podstawie wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych przekazywanych przez Oddział Przygotowania Inwestycji i Oddział Realizacji Inwestycji wraz z wyliczaniem stanu wolnych środków w ramach zadań realizowanych przez Wydział;

8) sporządzanie i aktualizacja planów Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na rok budżetowy w zakresie zadań inwestycyjnych;

9) sporządzanie i aktualizacja rejestru zawartych umów na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych;

10) sporządzanie i aktualizacja rejestru zamówień publicznych poniżej 30 000 euro w ramach zadań inwestycyjnych Wydziału Inwestycji;

11) sporządzanie i aktualizacja rejestru zamówień publicznych powyżej 30 000 euro prowadzonych przez Wydział Centralnego Zamawiającego w ramach zadań inwestycyjnych Wydziału Inwestycji;

12) sporządzanie informacji z zadań realizowanych i zrealizowanych przez Oddziały Przygotowania i Realizacji Inwestycji w celu przedkładania ich na spotkania z mieszkańcami miasta Rzeszowa;

13) prowadzenie ewidencji zadań, na których poniesiono nakłady, a których realizacja została zaniechana,

14) przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod względem zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru oraz planem finansowym;

15) potwierdzanie na przedkładanych fakturach ilości środków pozostających do wykorzystania na poszczególnych zadaniach;

16) sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdań, informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;

17) wystawianie faktur VAT za materiały odzyskane w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz faktur VAT dotyczących aportów wnoszonych do spółek miejskich;

18) analiza zadań planowanych do realizacji pod kątem możliwości zakwalifikowania ich do dofinansowania ze środków zewnętrznych;

19) przygotowywanie informacji i wstępnych materiałów w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy na zadania inwestycyjne według wytycznych instytucji zarządzających;

20) opracowanie materiałów dla zadań zakwalifikowanych do wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych we współpracy z Oddziałami Przygotowania i Oddziałem Realizacji Inwestycji;

21) przygotowywanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych do przeprowadzenia procedury przetargowej dla zamówień publicznych poniżej 30 000 euro;

22) sprawdzanie zgodności faktur i protokołów odbioru robót z harmonogramami rzeczowo – finansowymi dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

23) rozliczanie wydatków dla zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem;

24) wystawianie dokumentów obliczenia wpłaty związanych z dotacjami za prowadzenie przez Gminę Miasto Rzeszów publicznego transportu zbiorowego na terenie sąsiednich gmin;

25) sporządzanie, aktualizacja i ewidencjonowanie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczek bez oprocentowania w Spółdzielniach na podstawie uchwał Rady;

26) sporządzanie, aktualizacja i ewidencjonowanie umów na udzielenie dotacji celowych, pomocy finansowej oraz rozliczanie tych dotacji, pomocy finansowej;

27) prowadzenie ewidencji dowodów księgowych i ofert wpływających do Wydziału;

28) bieżąca obsługa kancelaryjno – administracyjna Wydziału.

4. Wydział Inwestycji poza zadaniami wyszczególnionymi w ust. 3, 4, 5 i 7 realizuje inne zadania, a w szczególności:

1) prowadzi sprawy dotyczące utworzenia, przystąpienia, prywatyzacji, rozwiązania spółki oraz zbycia udziałów posiadanych przez miasto w spółkach prawa handlowego;

2) współpracuje z przedstawicielami miasta w organach kontrolnych spółek oraz prowadzi dokumentację z tym związaną;

3) dokonuje analizy dokumentów związanych ze sprawami objętymi porządkiem obrad zgromadzenia wspólników spółek;

4) inicjuje przeprowadzenia kontroli przez Radę Nadzorczą w jednoosobowych Spółkach Gminy Miasto Rzeszów;

5) inicjuje przeprowadzenia kontroli w spółkach, w których Gmina Miasto Rzeszów posiada swoje udziały lub akcje, w ramach przysługującego wspólnikowi prawa indywidualnej ontroli;

6) prowadzi sprawy związane z nadzorem merytorycznym i monitorowaniem sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek Gminy Miasto Rzeszów;

7) realizuje ustalenia Prezydenta działającego jako Zgromadzenie Wspólników MPWiK Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o., MZBM Rzeszów Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., MPGK Sp. z o.o.;

8) prowadzi sprawy związane z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach na terenie miasta;

9) prowadzi sprawy związane z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu na drogach;

10) prowadzi sprawy związane z ewidencją i przechowywaniem zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;

11) weryfikuje zgodności istniejących organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu;

12) prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (wyłączanie z ruchu, utrudnienia w ruchu drogowym, korowody, imprezy, pielgrzymki i procesje);

13) sporządza w ustalonych terminach sprawozdawczości GUS z realizacji inwestycji prowadzonych przez wydział;

14) sporządza w ustalonych terminach sprawozdawczości do KPOŚK.

5. Wydział Inwestycji wspomaga nadzór Prezydenta nad Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, Zarządem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, MPGK – Rzeszów Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o., MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., MZBM Rzeszów Sp. z o.o., MPK – Rzeszów Sp. z o.o. oraz współdziała z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta.

Dane opracowania
Opublikował Sławomir Stelmach 2020.01.02
Wytworzył Urszula Kukulska 2020.01.02