Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Gospodarki Komunalnej

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Hanasiewicza 10, 35 - 103 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail gk@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 17:00
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Ewelina Bednarska
Siedziba ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail gk@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału
4. Podstawa prawna
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm.
5. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna:

    Referat Gospodarki Komunalnej (GK-K)
    Oddział Gospodarowania Odpadami (GK-O)

6. Zadania

Opis zadań wydziału:

1. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:
1) prowadzenie spraw dotyczących budynków wielomieszkaniowych, stanowiących własność osób fizycznych w zakresie aktualizowania zadłużeń hipotecznych z tytułu remontów sfinansowanych z budżetu państwa oraz wydawania właścicielom zaświadczeń o ich spłacie zgodnie z ustawą o księgach wieczystych;
2) prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem cen i opłat za usługi komunalne, wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
3) przygotowywanie warunków na odprowadzanie wód opadowych z nieruchomości do potoków i rowów odwadniających oraz do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z ustawą prawo wodne i ustawą prawo ochrony środowiska;
4) przygotowywanie warunków na przekroczenie potoków i rowów odwadniających infrastrukturą techniczną i budowę przepustów;
5) prowadzenie spraw związanych z opłatami za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, kolektorami deszczowymi do odbiorników wód powierzchniowych zgodnie z ustawą prawo wodne, oraz ustawą prawo ochrony środowiska;
6) prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie gruntów skarbu państwa pokrytych wodami;
7) prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami obiektów budowlanych stanowiących własność miasta zgodnie z ustawą prawo budowlane;
8) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem rowów odwadniających i potoków;
9) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej z wyłączeniem regulacji, wymiany i uzupełniania włazów studni i wpustów kanalizacji w drogach;
10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów publicznych i schroniska dla bezdomnych zwierząt;
11) opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta, oraz wniosków o dokonywanie zmian w budżecie wynikających z potrzeb w czasie przygotowania i realizacji zadań oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta – zbiorczo w zakresie działalności wydziału;
12) kierowanie osób skazanych do pracy w jednostkach organizacyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wymiaru sprawiedliwości;
13) sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania zadań oraz wykorzystania środków finansowych w zakresie działalności wydziału;
14) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
15) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt;
16) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
17) prowadzenie spraw związanych z dopłatami do cen wody i ścieków oraz opłatami abonamentowymi dla innych przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie dostaw wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Do zadań Oddziału Gospodarowania Odpadami należy:
1)  zarzadzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście;
2)  opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz sprawozdań z związanych działalnością w zakresie gospodarowania odpadami;
3)  podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
4)  przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi;
5)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
6)  kontrolowanie przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;
7)  nadzorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiórki odpadów, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
8) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz selektywną zbiórkę odpadów;
9)  tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
10) udostępnianie na stronie internetowej urzędu miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, które zostały wyszczegółowione w art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
11)  przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz sprawozdań półrocznych Podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także sprawozdań rocznych podmiotu prowadzącego PSZOK; sporządzenie do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
12) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości;
13) prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie komunalnymi w przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych;
14) prowadzenie i aktualizacja komputerowej bazy danych właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta;
15) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu;
16) podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów, które zostały wyszczególnione w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
17) dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
18) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
19) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z odprowadzeniem nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 6 ust.7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
20) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
21) prowadzenie ewidencji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Tryb działania
-
8. Wysokość opłat
-
9. Rejestry, archiwa, ewidencje

1. Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

3. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

4. Wykaz aptek na terenie miasta Rzeszowa, w których prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków,

5. Ewidencja zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

6. Wykaz lokalizacji szaletów kontenerowych i stałych na terenie miasta Rzeszowa.

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Sławomir Krygowski 2019.01.20
Zatwierdził Sławomir Krygowski 2019.01.01