Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Architektury

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon

Sekretariat: 17 875 43 34
Fax:              17 875 43 40

e-mail ar@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy

 poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

                         środa  7.30 – 17.00

2. Dyrektor
Imię i nazwisko Andrzej SKOTNICKI
Siedziba ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 43 34
e-mail askotnicki@erzeszow.pl
Z-ca Dyrektora
Imię i nazwisko Katarzyna LEŚKO
Siedziba ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 43 34
e-mail klesko@erzeszow.pl
Z-ca Dyrektora
Imię i nazwisko Wojciech KONIOR
Siedziba ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 43 34
e-mail Wojciech.Konior@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału
4. Podstawa prawna

Zadania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - prowadzenie spraw i przygotowywanie rozstrzygnięć  administracyjnych wynikających z przepisów

 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.2018.1945 , tekst jednolity) ,

 • ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz.U.2018.1202 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ,

 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.

(Dz.U.2018.1474 , tekst jednolity) ,

 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.

(Dz.U.2018.1314 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

         oraz aktów wykonawczych ,

   - przygotowywanie zaświadczeń właściwych dla starosty
            w zakresie wykonywania funkcji administracyjno-budowlanej ;

   - współpraca z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa i innymi wydziałami w przygotowywaniu
            materiałów wyjściowych do organizowanych konkursów architektonicznych
            i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Struktura organizacyjna

   Wydziałem Architektury kieruje:
     - Dyrektor Wydziału
     - przy pomocy Zastępcy Dyrektora


   W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska i zespoły merytoryczne:

 1. Stanowiska pracy do bezpośredniej obsługi merytorycznej interesantów
        (zwane "rejonami"), których terenowy obszar właściwości określa Dyrektor Wydziału ;
 2. Zespół stanowisk do spraw przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy
        oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ;
 3. Stanowiska pracy do spraw weryfikacji projektów budowlanych ;
 4. Stanowisko pracy do spraw związanych z przekształceniami własnościowymi lokali
         i do spraw egzekucji administracyjnej ;
 5. Stanowisko pracy do spraw współpracy z jednostkami planowania przestrzennego
        oraz rejestrów decyzji o warunkach i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ;
 6. Stanowiska pracy do spraw obsługi kancelaryjno – biurowej ;
 7. Stanowisko pracy do spraw obsługi informatyczno – technicznej ;
 8. Stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu.


                  Stan wydziału - 40 osób

6. Zadania

Prowadzone sprawy:

   1. Zezwolenia i decyzje 
      - decyzje o warunkach zabudowy
      - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
      - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
      - decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
      - decyzje pozwoleń na budowę / rozbiórkę
      - zmiana decyzji pozwolenia na budowę
      - przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
      - zmiana sposobu użytkowania obiektu

 1. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 2. Zaświadczenia
  - np. o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o samodzielności lokali
 3. Wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
7. Tryb działania

   Podania i wnioski w celu uzyskania odpowiednich decyzji, zaświadczeń i pozostałych spraw można składać:

      - w sekretariacie Wydziału Architektury - Rzeszów , ul. Kopernika 15 , pok.35 , II piętro
      - w Ratuszu - Rzeszów ,  Rynek 1 , okienko kancelarii ogólnej , parter
     
   W sekretariacie Wydziału Architektury można pobrać formularze następujących wniosków, zgłoszeń:

       1   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
       2   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
       3   Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
       5   Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
       6   Informacje uzupełniające do wniosku.o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
            zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
            oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
       7   Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
       8   Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
       9   Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
      11  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
      12  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego(MPZP)
      13  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
      14  Uzupełnienie wniosku inne niż w pozycji 6

8. Wysokość opłat

   Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej.

   Opłacie skarbowej podlegają decyzje.

   Wysokość opłaty skarbowej za uzyskane decyzje i zaświadczenia reguluje ustawa
      o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

  

   Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy  

      pod nazwą:    „Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

      o numerze:     17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

   Decyzje w sprawach zabudowy mieszkaniowej są zwolnione z opłaty skarbowej.

9. Rejestry, archiwa, ewidencje

   Ewidencje
      Wydział Architektury nie prowadzi ewidencji, których dane byłyby udostępniane.

   Archiwa
      Dokumenty wszystkich spraw prowadzonych w Wydziale są przekazywane do archiwum zakładowego.
      Udostępnianie tych dokumentów w uzasadnionych przypadkach, następuje na pisemny wniosek
         osoby zainteresowanej.

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
 2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych wymaganiami prawa wymienionymi niżej:

        - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

        - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

        - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

        - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

        - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

        - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
11. Informacje nieudostępnione

Nie udostępnia się danych osobowych osób biorących udział w postępowaniach administracyjnych.

Dane opracowania
Opracował dr inż. arch. Beata Bieleń-Zajdel 2008.10.29
Zatwierdził dyr. Andrzej Skotnicki

Załączniki: