Informacje

Urząd Miasta Rzeszów

Stanowisko ds. BHP

Data zatwierdzenia

2020-01-23

1. Siedziba
Adres ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail bhp@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, 
2. Stanowisko do spraw BHP
Imię i nazwisko Marta Dral
Siedziba ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail bhp@erzeszow.pl
3. Kompetencje pracownika do spraw BHP
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) art. 237.11
5. Struktura organizacyjna
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
6. Zadania

Do zakresu zadań Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

1)  kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)  sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)  udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych urzędu albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia do pracy;

4) przedstawianie Prezydentowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

5) udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz w drodze do i z pracy, jak również podejrzeń o choroby zawodowe;

6) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy i stwierdzonych chorób zawodowych lub podejrzeń o takie choroby;

7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;

8 uczestniczenie w pracach, powołanej przez Prezydenta komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp;

 10) prowadzenie doradztwa dla pracowników urzędu w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

7. Tryb działania
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy
Wypadki w drodze do/z przy pracy
Wypadki przy pracy
Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, adres e-mail: iod@erzeszow.pl, ;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

11. Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy
Dane opracowania
Opracował Marta Dral 2020.01.23
Zatwierdził Marta Dral 2020.01.23