Urząd Miasta Rzeszów

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul.Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail kjozefczyk@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
2. Pełnomocnik
Imię i nazwisko Krystyna Józefczyk
Siedziba ul.Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail kjozefczyk@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora

Organizacja pracy na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

4. Podstawa prawna
Ustawa o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2019 poz.742 tekst jednolity
5. Struktura organizacyjna
Stanowisko jednoosobowe
6. Zadania
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarzadzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania  przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa  (co najmniej raz na trzy lata ) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Prezydenta,  planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i  nadzorowanie jego realizacji;

6)  prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)  prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postepowań sprawdzających;

8)  prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9)  przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8;

10) opracowanie instrukcji dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w jednostce organizacyjnej oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony i przedkładanie jej Prezydentowi do zatwierdzenia;

11) opracowanie instrukcji dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w jednostce organizacyjnej i przedkładanie jej Prezydentowi do zatwierdzenia;

12) nadzorowanie pracy:

a) Kancelarii Tajnej;

b) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego w Kancelarii Tajnej;

c) administratora systemu teleinformatycznego.
7. Tryb działania
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Nie dotyczy
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
11. Informacje nieudostępnione
Kancelaria tajna
Dane opracowania
Opracował Krystyna Józefczyk 2019.01.01
Zatwierdził Krystyna Józefczyk 2019.01.01