Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Króla Kazimierza 9, 35-061 Rzeszów 
Telefon 17 875 44 91
e-mail oi@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Lesław BAŃDUR
Siedziba ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 45 05
e-mail leslaw.bandur@erzeszow.pl
3. Zastępca Dyrektora
Imię i nazwisko Sławomir ŚWIDER
Siedziba ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 44 91
e-mail swiders@erzeszow.pl
4. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Biura 
5. Podstawa prawna
-
6. Struktura organizacyjna

1.Biurem Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej zarządza dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora.

2.W Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej tworzy sie :

1) Centrum Innowacji i Zarządzania Energią, którego pracą kieruje kierownik.

7. Zadania

Do zakresu działania Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej należy:

 1. dokonywanie bieżącej analizy rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla Prezydenta;

 2. opracowywanie standardów w zakresie metod, narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, sposobów przesyłania, szyfrowania i ochrony informacji gromadzonych dla celów zarządzania Miastem oraz przedstawianie wniosków dla Prezydenta w tych sprawach;

 3. planowanie i prowadzenie nadzoru merytorycznego nad inwestycjami z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Urzędu;

 4. opracowywanie oraz zlecanie opracowań programów komputerowych dla potrzeb urzędu;

 5. prowadzenie ewidencji praw licencyjnych zakupionego oprogramowania oraz nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich przez użytkowników systemów informatycznych w urzędzie;

 6. koordynowanie przedsięwzięć związanych z pracami nad budową informatycznego systemu informacji geograficznej;

 7. dokumentowanie konfiguracji sprzętowej systemu, urządzeń stacjonarnych, połączeń sieciowych i urządzeń ruchomych;

 8. prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz prowadzenie ewidencji mienia sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego;

 9. prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie podstawowej obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami;

 10. obsługa, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz instalacji i infrastruktury telekomunikacyjnej;

 11. administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa portalu intranetowego QSystem;

 12. prowadzenie magazynu urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych.

Administrator systemu teleinformatycznego

Dyrektorowi Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej podlega administrator systemu teleinformatycznego, do którego zadań należy: 

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w urzędzie systemu teleinformatycznego stosowanego przy wytwarzaniu dokumentów niejawnych;

 2. zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, o którym mowa w pkt 1.

8. Tryb działania
-
9. Wysokość opłat
-
10. Rejestry, archiwa, ewidencje
-
11. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
12. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Julita Ostafil 2019.01.01
Zatwierdził Lesław Bańdur 2019.01.01