Informacja o wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Kancelaria Prezydenta

Data zatwierdzenia

2021-07-15

1. Siedziba
Adres ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail umrz@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Karolina Domagała
Siedziba ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail umrz@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału
4. Podstawa prawna
Zarządzenie nr 51/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15 lipca 2021 r.
5. Struktura organizacyjna
W skład Kancelarii Prezydenta wchodzą:
1) Oddział Prezydialny, którego pracą kieruje kierownik oddziału;
2) Oddział Komunikacji Społecznej, którego pracą kieruje kierownik oddziału.
6. Zadania
Zadania Oddziału Prezydialnego:
1) obsługa kancelaryjno-administracyjna Prezydenta;
2) koordynacja wyjazdów służbowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta
i Sekretarza oraz zawiadywanie obsługą transportową w tym obszarze;
3) prowadzenie spraw związanych z funkcją reprezentacyjną Prezydenta;
4) przygotowywanie dla Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza harmonogramów spotkań, konferencji i narad, wystąpień i przemówień okolicznościowych;
5) przekazywanie projektów uchwał do Biura Rady Miasta oraz prowadzenie rejestru projektów uchwał Rady;
6) ustalanie terminarza indywidualnych spotkań Prezydenta, Zastępców Prezydenta
i Sekretarza z mieszkańcami oraz przygotowywanie tych spotkań pod względem merytorycznym, zgodnie z przedmiotem sprawy zadeklarowanym przez mieszkańca;
7) przesyłanie ewentualnych dyspozycji Prezydenta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza po spotkaniach z mieszkańcami do właściwych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych;
8) koordynacja czynności w zakresie działalności lobbingowej na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
9) obsługa asystencka Prezydenta;
10) protokołowanie spraw zgłaszanych Prezydentowi w ramach przyjęć mieszkańców
i ich ewidencjonowanie;
11) protokołowanie narad i konferencji zwoływanych przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
12) prowadzenie korespondencji związanej z udzielaniem honorowego patronatu Prezydenta;
13) przygotowywanie pism okolicznościowych, życzeń i gratulacji;
14) obsługa transportowa Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika.
Zadania Oddziału Komunikacji Społecznej:
1) zapewnienie stałego kontaktu Prezydenta i urzędu z mieszkańcami;
2) stałe i szybkie informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez miasto;
3) prowadzenie działalności informacyjnej w sytuacji kryzysowej;
4) inicjowanie i organizowanie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla miasta z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego;
5) koordynacja Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego;
6) koordynacja działań mających na celu nawiązywanie i utrzymywanie współpracy
z przedsiębiorcami;
7) koordynacja badań i analiz dotyczących opinii i potrzeb mieszkańców w sprawach realizacji zadań miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej;
8) organizowanie współpracy mediów z Prezydentem, z wydziałami urzędu
i jednostkami organizacyjnymi;
9) organizowanie konferencji prasowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta
i wyznaczonych przez nich przedstawicieli miasta;
10) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o przedsięwzięciach
i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miasta;
11) redagowanie komunikatów prasowych;
12) przygotowywanie serwisów prasowych;
13) reagowanie na krytykę wyrażoną w mediach i monitorowanie pisemnych sprostowań przekazywanych do mediów przez pozostałe wydziały i jednostki organizacyjne;
14) prowadzenie profili miasta w mediach społecznościowych.
7. Tryb działania
Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Kancelarii Prezydenta.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
2.    Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499
3.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane opracowania
Opracował Magdalena Materna 2021-07-15
Zatwierdził Karolina Domagała 2021-07-15