Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-19

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D.
Załączniki (kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań):
a) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat,
b) prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kategorii A, B, C lub D prawa jazdy,
c) posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:
- lokalu biurowego, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniem, oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
- sali wykładowej wyposażonej w sprzęt i urządzenia umożliwiając prowadzenie zajęć na odległość,     
- placu manewrowego, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności odgrodzony oraz który winien umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia;
d) posiadanie pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D prawa jazdy, przy  czym:
- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy winien być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem leasingu,
- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B winien być nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C winien być nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D winien być nie starszy niż 12 lat;
e) posiadanie pomocy i środków dydaktycznych zapewniających szkolenie zgodnie z obowiązującym  programem szkolenia,
f) zatrudnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w tym:
- dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C– od co najmniej 5 lat,
- jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań – oraz
- osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) oraz
- posiadać akredytację kuratora oświaty, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.).
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie można załatwić sprawy elektronicznie.
3. Opłaty
Opłaty administracyjne:
- za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł
Opłaty skarbowe:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.
Opłatę administracyjną można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest po złożeniu przez klienta wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty są składane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów Pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia lub zmienionego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa o odmowie dokonania wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7. Podstawa prawna
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.2020 r. poz. 1268)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz 735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie  ośrodków szkolenia kierowców – na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług. 
Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
Dane karty usług
Opracował Henryk Progorowicz 05.05.2020
Sprawdził Henryk Progorowicz
05.05.2020
Zatwierdził Ewa Depa
05.05.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Henryk Progorowicz
Załączniki: