Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-19

Przedłużenie ważności legitymacji
instruktora nauki jazdy
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora
Załączniki:
- kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
- kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
- legitymacja instruktora,
Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie można załatwić sprawy elektronicznie
3. Opłaty
Opłaty administracyjne:
Przedłużenie ważności legitymacji instruktora – wolne od opłat
Opłaty skarbowe:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest po złożeniu przez klienta wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty są składane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów, pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie - w dniu złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020 r. poz. 1268)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz 735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie  ośrodków szkolenia kierowców – na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
Dane karty usług
Opracował Henryk Progorowicz 05.05.2020
Sprawdził Henryk Progorowicz
05.05.2020
Zatwierdził Ewa Depa
05.05.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Henryk Progorowicz

Załączniki: