Aktualny wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Miasto Rzeszów. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Rzeszowa, po uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pismem z dn. 15 kwietnia 2015 r., znak UOZ-Rz-4.5120.4.2015, została przyjęta Zarządzeniem Nr VII/168/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa i jest na bieżąco aktualizowana.

Wykaz układów urbanistycznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Rzeszowa wraz z granicami ochrony:
1. Układ urbanistyczny Starego Miasta
2. Układ przestrzenny osiedla mieszkaniowego pracowników Wytwórni Silników Samolotowych Nr 2 PZL i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL
3. Układ przestrzenny osiedla mieszkaniowego pracowników Fabryki Obrabiarek i Sprzętu Artyleryjskiego Hipolita Cegielskiego, tzw. osiedle majsterskie
4. Układ przestrzenny zabudowy ulicy Hetmańskiej wraz z przyległymi ulicami
5. Układ przestrzenny zespołu budowlanego ulicy Dekerta
6. Układ przestrzenny Placu Ofiar Getta, dawnego Placu Zwycięstwa utworzonego na terenie wcześniejszego cmentarza żydowskiego

Załączniki: