Informacje o Jednostce

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa 

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba
Adres 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2
Telefon, Fax 17 748 43 50
e-mail pinb@pinb.erzeszow.pl
www www.pinbdlamrz.bip.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza https://epuap.gov.pl
Adres skrytki /pinbdlamrz/skrytka
Godziny pracy

poniedziałek 7:30 - 15.30

wtorek         8:00 - 16:00

środa           7:30 - 15:30

czwartek      7:30 - 15:30

piatek          7:30 - 15:30

2. Kierownik jednostki
Imię i nazwisko Krystyna Janicka - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Siedziba 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 3
Telefon 17 748 43 50
e-mail pinb@pinb.erzeszow.pl
3. Kompetencje i zadania

Zadania określone są w statucie i regulaminie organizacyjnym
Kompetencje:

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą następujące zadania i kompetencje określone w art. 83 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z w/w przepisem do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Kompetencja ta obejmuje:
- przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. (art. 40 ust. 2)

- przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę. (art. 41 ust.

- prowadzenie działalności kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań: związanych z wybudowanymi lub będącymi w budowie obiektami budowlanymi, lub ich częściami, bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia, związanych z wykonywaniem robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (tzw. samowoli budowlanych), związanych z wykonywaniem robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, związanych z nieprawidłowościami w przebiegu procesów budowlanych. (art. 48, art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51)

- prowadzenie kontroli budów, (robót budowlanych): planowych oraz w związku z interwencjami.

- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz wydawaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzenie obowiązkowych kontroli budów przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych. (art. 54, art. 55, art. 57, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1)

- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych. (art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2)

- prowadzenie kontroli prawidłowości utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych: planowych oraz w związku z interwencjami.

- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej związanej ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia. (art. 71a)

- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych. (art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78)

- wnioskowanie o przeprowadzanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. (art. 97 ust.1)

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przymuszania zobowiązanych do wykonania nałożonych decyzjami organu nadzoru budowlanego obowiązków.

Zadania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy, której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa na obszarze Miasta Rzeszowa.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:
1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
2. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
3. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
1. kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
3. sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

4. Podstawa prawna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa powstał z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 nr 133 poz. 872). Inspektorat działa na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869)
5. Struktura organizacyjna

Struktura
Realizację zadań Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wykonuje przy
pomocy następującej struktury organizacyjnej:


I. Komórka ds. inspekcji terenowej, która prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prowadzi działalność inspekcyjną w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych a także prowadzi postępowania egzekucyjne, prowadzi sprawy związane z przyjęciem obiektów do użytkowania, przeprowadza obowiązkowe kontrole budów. Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w Komórce ds. inspekcji terenowej mają przyporządkowane symbole cyfrowe. Symbole te służą do identyfikacji spraw załatwianych przez pracowników. Przyporządkowanie symbolu liczbowego pracownikowi następuje w drodze Zarządzenia.


II. Komórka ds. administracyjno-księgowych, która prowadzi m.in. działalność w zakresie: obsługi informacyjnej petentów, wykonywania spraw administracyjno-gospodarczych, obsługi kancelaryjnej Inspektoratu, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz kadrowej, przyjmowania wniosków oraz interwencji, przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, przyjmowania wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, przyjmowania zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, przyjmowania oświadczeń uczestników procesu budowlanego o przyjęciu obowiązków i zawiadomień o ewentualnych zmianach, prowadzenia ewidencji dokumentów przesyłanych przez organy administracyjno-architektonicznobudowlane, prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, opracowywania sprawozdań i ankiet.


III. Stanowisko radcy prawnego, które prowadzi m.in. działalność w zakresie: obsługi prawnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.

6. Tryb działania

W celu załatwienia sprawy, uzyskania odpowiednich decyzji, zaświadczeń, należ złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, pok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00 lub przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Rzeszowa,
ul. Bardowskiego 2
35-005 Rzeszów.

W sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Dla Miasta Rzeszowa lub poniżej można pobrać formularze (formularze mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają charakteru dokumentu obowiązującego) do załatwienia następujących spraw:
zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego ,
wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie /zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego,
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy (do zawiadomienia o zakończeniu budowy),
oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy (do wniosku o pozwolenie na użytkowanie)
potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza,
zgłoszenie wykonawcy o przystąpieniu do prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest,
zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego (obiekt wielkopowierzchniowy).

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

Skargę/wniosek można składać pisemnie, faksem, pocztą ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia §8 ust 1 Rozporządzenia RM z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.z 2002 r., nr 5, poz. 46).

Stan przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

Wnioski, podania, skargi i zawiadomienia załatwiane są według kolejności wpływu zgodnie z terminami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.2096) oraz w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami).
Pisma interwencyjne stanowią podstawę do podejmowania z urzędu czynności kontrolnych. Czynności kontrolne prowadzone są w oparciu o art. 81 ust 4 ustaw Prawo budowlane: „Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego” oraz art. 81a: „Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:
a) budowy,
b) zakładu pracy,
c) (uchylona).
2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
3. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.”
Są one załatwiane wg kolejności wpływu i możliwości kadrowych.
W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa dla życia ludzi i mienia, następnie wnioski, podania i skargi a w ostatniej kolejności pisma interwencyjne.

7. Wysokość opłat

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa:
Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. Dz.U.2019.poz.1000 t.j.)
Opłatę w kwocie 17 zł należy wnieść na poniższy rachunek bankowy, tytułem: opłata za udzielenie pełnomocnictwa.
Urzad Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
PKO BP S.A. O/Rzeszów
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę:
Za każdy metr kw. powierzchni użytkowej 0.25 zł - nie więcej niż 134,75 zł.
Opłatę skarbową za pozwolenie na użytkowanie należy wnieść przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie na powyższy rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa tytułem: opłata za wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

8. Rejestry, archiwa, ewidencje

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo budowlane prowadzi:
1. Ewidencje: decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
2. Rejestry: skarg i wniosków, upomnień, informacji o zagrożeniu, upoważnień i pełnomocnictw.
3. Archiwa: dokumenty wszystkich spraw prowadzonych w Inspektoracie są przekazywane do archiwum. Archiwalne dokumenty są przechowywane w archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa.

Sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych następuje zgodnie z przepisami ust z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późniejszymi zmianami)

9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Klauzula informacyjna – PINB dla miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE L 2016, Nr 119, s 1), (zwanej dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, ul. Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów, pinb@pinb.erzeszow.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

3) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4) W związku z przetwarzaniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego danych osobowych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

5) Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 powyżej, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
- dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie wydane przez administratora danych;
- pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

7) Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt w/w urzędu.

8) Posiada Pani/Pan prawo :
a) dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
b) sprostowania, uzupełnienia oraz aktualizacji danych, na zasadach określonych w art.16 RODO,
c) usunięcia, na zasadach określonych w art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
e) do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO
f) do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do załatwienia sprawy a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

11) W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych, (Monika Domino-Wolańczyk) adres e-mail: iod@pinb.erzeszow.pl.

10. Udostępnienie informacji
Udostępnienie informacji
Informacje publiczne będące w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa i nieudostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane po złożeniu wniosku lub zapytania ustnego w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zastosowaniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolityDz.U. z 2019, poz. 1429 z późniejszymi zmianami).
Dane opracowania
Opracował Karolina Dzięgło 2020-01-02
Zatwierdził Krystyna Janicka 2020-01-02