Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej 

i Zezwoleń

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba
Adres Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon Infolinia: 1 77 88 99 00
e-mail edg@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko dr Ewa Depa
Siedziba Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon Infolinia: 1 77 88 99 00
e-mail edg@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Biura.
5. Struktura organizacyjna

Biurem Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń zarządza dyrektor.

W skład Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń wchodzą:

 1. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;
 2. Referat Zezwoleń i Kontroli.
6. Zadania

Do zadań Centrum Obsługi Przedsiębiorcy należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej w dalszej części CEIDG);
 2. przekształcanie wniosków na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG;
 3. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją wniosków składanych do CEIDG za pośrednictwem urzędu;
 4. udostępnianie informacji o danych zgromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń i odpisów;
 5. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem danych między punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu punktem kontaktowym), a Prezydentem;
 6. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem przez miasto Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu zainteresowanym:
  a) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  b) urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
  c) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych;
 7. przygotowywanie informacji dotyczących harmonogramów naboru wniosków do programów operacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz o aktualnych, dostępnych dla przedsiębiorców narzędziach wsparcia takich jak pożyczki, fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne;
 8. współpraca z instytucjami rynku pracy przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy;
 9. współpraca z organizacjami z otoczenia biznesu;
 10. pozyskiwanie i udzielanie informacji na temat koncesji, pozwoleń innych wymagań dotyczących przedsiębiorców;
 11. udzielanie pomocy osobom z kraju oraz z zagranicy w zakładaniu działalności gospodarczej;
 12. przygotowywanie sprawozdań z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, rybołówstwie i dla przedsiębiorców, a także innej niż de minimis oraz ich przysyłanie z wykorzystaniem portalu sprawozdawczego;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony praw konsumenckich przy realizacji zadań określonych w programach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;
 14. przygotowywanie informacji i danych z zakresu statystyki publicznej dotyczących działalności miasta i jego wyników oraz opracowywanie tych danych w formie ankiet, raportów i sprawozdań.


Do zadań Referatu Zezwoleń i Kontroli należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży;
 2. wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering);
 3. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 4. kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w placówkach gastronomicznych i handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
 5. współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 6. wprowadzanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydanych, cofniętych i wygaszonych) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. kontrolowanie wykonywania obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie nieruchomości użytkowych przez przedsiębiorców;
 8. podejmowanie czynności w ramach uprawnień oskarżycielskich Prezydenta, gdy w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 7 ujawniono wykroczenia;
 9. ewidencjonowanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady opiniujących lokalizację kasyn gry;
 11. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i kontroli obiektów hotelarskich oraz innych obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których są świadczone usługi hotelarskie;
 12. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 13. prowadzenie spraw dotyczących odmowy wpisu i wykreślenia z rejestru żłobków oraz wydawania zaświadczeń o wpisaniu podmiotu do rejestru żłobków i dokonaniu zmian w rejestrze żłobków;
 14. przyjmowanie opłat za wpis do rejestru żłobków;
 15. wprowadzanie danych dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Tryb działania
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.
8. Wysokość opłat
Informacje na temat opłat podane są w poszczególnych kartach usług.
9. Rejestry, archiwa, ewidencje

Rejestry:

 • Rejestr wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

Ewidencje:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej;
 • Ewidencja czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych na terenie miasta Rzeszowa;
 • Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie - pól biwakowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Archiwa:

 • Dokumenty dotyczące wpisów do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej tj. wniosek i dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 100 lat;
 • Wnioski dotyczące wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz dokumentacja z nimi związana, a także żądania, zgłoszenia podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia. Przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się;
 • Dokumenty dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rzeszowa tj. wniosek oraz dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 3 lat.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art.  9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
11. Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy.
Dane opracowania
Opracował Anita Pawul
Zatwierdził Ewa Depa