Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Data zatwierdzenia

2022-01-24

1. Siedziba
Adres 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1, pokój nr 801 (8. piętro)
Telefon 17 875 47 23
e-mail mkz@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor - Miejski Konserwator Zabytków
Imię i nazwisko Edyta Dawidziak (czasowe zastępstwo na stanowisku pełni Natalia Zachwieja)
Siedziba 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1, pokój nr 801 (8. piętro)
Telefon 17 875 45 95
e-mail mkz@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Biura.
4. Podstawa prawna
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, nadany Zarządzeniem nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm.
5. Struktura organizacyjna
Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków zarządza dyrektor biura - Miejski Konserwator Zabytków.
6. Zadania

1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzi sprawy związane z realizacją zadań miasta z zakresu ochrony zabytków.

2. Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych;
1a) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego;
2) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
3) wydawanie zaświadczeń o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa;
4) opracowywanie i aktualizowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;
5) wnioskowanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach wpisu do rejestru zabytków, w tym gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wpisu obiektu do rejestru zabytków;
6) powiadamianie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przyjętych zgłoszeń o ujawnieniu w czasie prowadzenia robót budowlanych, ziemnych, przedmiotów posiadających cechy zabytku;
7) powiadamianie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przyjętych zgłoszeń o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska;
8) współdziałanie z Wydziałem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli właściwego utrzymania i użytkowania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej;
9) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w zakresie opracowania i aktualizacji gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
10) współpraca z wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie opieki nad zabytkami, których właścicielem lub posiadaczem jest Gmina Miasto Rzeszów;
11) współpraca z właścicielami obiektów zabytkowych w zakresie prawidłowego użytkowania i utrzymywania obiektów zabytkowych;
12) inicjowanie działań na rzecz poprawy estetyki i stanu zachowania obiektów zabytkowych jak również obszarów objętych ochroną konserwatorską;
13) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem społecznych opiekunów zabytków;
14) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie;
15) opracowywanie, aktualizowanie i monitoring programu rewitalizacji dla miasta;
16) przygotowywanie rekomendacji w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
17) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu rewitalizacji;
18) monitorowanie efektów działań realizowanych na podstawie programu rewitalizacji;
19) prowadzenie i koordynowanie innych spraw związanych z rewitalizacją, w tym wydawanie zaświadczeń o położeniu działek na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu, odpowiednio, art. 8 oraz art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

7. Tryb działania

Podania i wnioski kierowane do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa (Ratusz, ul. Rynek 1, parter) oraz w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (ul. Targowa 1, pokój 801, 8. piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków określono w punkcie 6, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa.

Karty usług:
1. Zaświadczenie o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa
2. Zaświadczenie o położeniu działek na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu, odpowiednio, art. 8 oraz art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
3. Dotacje celowe z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów

8. Wysokość opłat

1. Opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia oraz złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku/dokumentu. Wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej  reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

2. Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy pod nazwą "Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów" o numerze:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

3. Opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej można dokonać w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (ul. Targowa 1, pokój 801).

9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Rzeszowa
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informuje się, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów (ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów).
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować drogą elektroniczną (e-mail: iod@erzeszow.pl) lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego rozpoznania kierowanych do Biura spraw/wniosków, pod rygorem pozostawienia sprawy/wniosku bez rozpatrzenia.

11. Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy
Dane opracowania
Opracował Dominika Zięba 2022.01.24
Zatwierdził Natalia Zachwieja 2022.01.24

Liczba odsłon: 24014