Informacje o Jednostce

Miejski Zespół Żłobków

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres  ul.Jarosława Dąbrowskiego 73 ,35-040 Rzeszów
Telefon 17 748 11 11
e-mail sekretariat@mzz.resman.pl
www www.mzz.itl.pl
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Agata Bobowska
Siedziba adres siedziby: ul. Jarosława Dąbrowskiego 73 , 35-040 Rzeszów
Telefon 17 748 11 11
e-mail dyrektor@mzz.itl.pl
3. Kompetencje Dyrektora

 Dyrektor kieruje działalnością Zakładu w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz pełnomocnictwa udzielane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Do obowiązków Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków należy w szczególności:

  1. pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
  2. kierowanie bieżącymi sprawami Miejskiego Zespołu Żłobków i wydawanie z tym związanych poleceń i zarządzeń,
  3. reprezentowanie Miejskiego Zespołu Żłobków na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach go dotyczących,
  4. w granicach określonych przez statut oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, reprezentowanie Gminy Rzeszów przy zaciąganiu przez Miejski Zespół Żłobków zobowiązań zmierzających do realizacji statutowych zadań jednostki,
  5. Przygotowywanie materiałów oraz projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa i zarządzeń Prezydenta Miasta wiążących się z działalnością Miejskiego Zespołu Żłobków.
 Dyrektor przyjmuje interesantów w środy w godz.:10.00 -13.00
4. Podstawa prawna

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki - Uchwała Nr X/209/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r.

5. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
6. Zadania

 Opieka nad dziećmi do lat 3.

Statut Miejskiego Zespołu Żłobków i Żłobków

Zmiana statutu

Zmiana Statutu

Zmiana statutu

7. Tryb działania

Pion Opiekuńczo – Wychowawczy 

sprawy załatwiane są na bieżąco bezpośrednio w poszczególnych żłobkach:

Żłobek nr 1, ul. Piękna 18                                     nr tel.:  17 748 11 20

                                                                                         532 467 490

Żłobek nr 3, ul. Macieja  Rataja 6a                        nr tel:.  17 748 11 24

                                                                                           532 467 485

Żłobek nr 4, ul.Architektów4/U6                            nr tel:   17 748  1138

                                                                                          880789773

Złobek nr 5, ul. Wołyńska 4                                  nr tel.:  17 748 34 78

                                                                                          531 565 613

Żłobek nr 6, ul. Iwonicka 52                                 nr tel. 17 748 11 42

                                                                                        532 467 488

żłobek nr 7, ul. Zielona 7                                      nr tel.:  17 748 19 40

                                                                                           790 769 729

Żłobek nr 8, ul. Kazimierza Pułaskiego 3b               nr tel.: 17 748 11 28

                                                                                           532 467 487

Żłobek nr 9,ul. Podwisłocze 20b                             nr tel.: 17 748 11 40

                                                                                          532 467 484

Żłobek nr 10 ul. Stefana Starzyńskiego 19             nr tel:.  17 748 11 44

                                                                                          532 467 483 

Żłobek nr 11 al.prof.Adama Krzyżanowskiego 22    nr tel.:  17 748 11 32

                                                                                           532 467 491

Żłobek nr 12 ul.Jarosława  Dąbrowskiego 73          nr tel.:  17 748 11 36

                                                                                           532 467 486

Karta zgłoszeniowa

Pion Administracyjny

Stanowiska pracy i sekcja wykonują zadania administracyjno-gospodarcze dot. obsługi zakładu.

Sprawy załatwiane są na bieżąco bezpośrednio w Miejskim Zespole Żłobków

8. Wysokość opłat
Dane dotyczące opłat:

 Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmuje:

1.Opłatę za pobyt - 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego  w dacie przyjmowania dziecka do żłobka   ( od 01.01.2021 r.- 336,00 zł )

Udziela się ulg w opłacie na drugie i kolejne dzieci tych samych rodziców (opiekunów) uczęszczające równocześnie do żłobka a mianowicie:

  • na drugie dziecko - 50%,
  • kolejne dzieci zwolnione z opłaty

 2. Opłatę za wyżywienie - 5 zł dziennie

3. Opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczajacą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

9. Rejestry, archiwa, ewidencje
 Zakład prowadzi księgi rachunkowe ,ewidencję kadrową i składnicę akt.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Klauzula informacyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wioletta Rozesłaniec

e-mail: iod1@erzeszow.pl

11. Informacje nieudostępnione

 Udostępnianie informacji publicznej

 Wszelkie informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek zgodnie z art.10,11, ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2001 r. Nr 112,poz 1198 z póź. zm.)

Dane opracowania
Opracował Barbara Pająk 2019.12.19
Zatwierdził Agata Bobowska 2019.12.19