Kontrole zewnętrzne

Data przeprowadzonej kontroli

Nazwa Organu Kontrolującego

Zakres Kontroli

09.12.2010 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ocena sposobu traktowania osób umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

08.04.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola wymagań fachowych

i sanitarnych.

21.04.2011 r.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa nr ORA.O.0052.185.2011

Kontrola w przedmiocie Organizacji Kontroli Zarządczej.

23.09.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola stanu sanitarnego.

28-29.09.2011 r.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Kontrola w Zakresie wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy.

18.09.2012 r.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa

Biuro Kontrolno Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w tym prawidłowość podejmowania i realizacji zobowiązań.

25.09.2012 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola wymagań fachowych, sanitarnych oraz warunków pracy w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.

08.04.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola wymagań fachowych

i sanitarnych.

18.10.2013 r.

Kontrola PSSE Rzeszów

Kontrola kompleksowa wymagań fachowych i sanitarnych

10.10.2014 r.

Kontrola PSSE Rzeszów

Kontrola wymagań fachowych

i sanitarnych

28.09.2015 r.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Krajowy Mechanizm Prewencji

Dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Izby zajmowanych przez pacjentów.

Przeprowadzono rozmowy

z wybranymi pacjentami.

Przejrzano dokumentację dotyczącą pacjentów

i funkcjonowania Izby.

04.11.2015 r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola wymagań fachowych

i sanitarnych Izby Wytrzeźwień

11.01.2016 do 15.01.2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Kontroli Płatników Składek w Rzeszowie

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych

i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.Prawidłowość terminowość opracowywania wniosków

o świadczenia emerytalne

i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

18.11.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rzeszowie

Kontrola wymagań fachowych

i sanitarnych.

22.05.2017 do 05.06.2017 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki

w tym prawidłowość podejmowania i realizacji zobowiązań.

24.11.2017 r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola Kompleksowa

Higieny Komunalnej

Higieny Pracy

Epidemiologii

11.01.2021

do 05.02.2021 r.

Biuro Kontroli

UM Rzeszowa

Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, gospodarowania ZFŚS oraz udzielania

i realizacji zamówień publicznych

20.09.2021

do 05.10.2021r.

Biuro IODO

UM Rzeszowa

Kontrola wymogów wynikających z Rozporządzenia PE i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

oraz zgodności z wymogami aktów krajowych stanowiacych podst. działania i funkcjonowania IW