Przetargi

Szanowni Państwo Przetargi na Najem lokali Użytkowych, Sprzedaż Nieruchomości i Dzierżawę Nieruchomości publikowane do dnia 31-12-2019 r. dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/jednostki-organizacyjne/biuro-gospodarki-mieniem/przetargi

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, bgm@bgm.erzeszow.pl  Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów – reprezentowane przez Dyrektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję pełni Maciej Golarz, kontakt w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Biura;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art.  9 ust. 2 RODO, w szczególności w związku z:
 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
 • ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • art. 37 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z administratorem;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:
 3. Posiada Pan/Pani prawo do:
 • Dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania (sprostowania), na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania-na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO
 • Prawo do sprzeciwu na zasadach art. 21 RODO;
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, podanie danych osobowych może być także niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.