Informacje o Jednostce


Estrada Rzeszowska

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba
Adres ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Telefon 17 853 80 04 
e-mail sekretariat@estrada.rzeszow.pl
www http://www.estrada.rzeszow.pl/
Godziny pracy pon.-pt. od godz. 8.00 – 16.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Marcin Dziedzic
Siedziba ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Telefon 17 853 80 04
e-mail mdziedzic@estrada.rzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Zarzadzanie Instytucja Kultury, reprezentowanie jej na zewnątrz, wykonywanie obowiązków zgodnie z  § 8 Rozdziału III  Statutu Estrady Rzeszowskiej oraz z § 6,7,8 Regulaminu Organizacyjnego.
4. Podstawa prawna
Samorządowa Instytucja Kultury posiadajaca osobowść prawną , wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 04 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Działa na podstawie:
- Uchwały Nr XXVIII/533/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28.02.2012r. w sprawie nadania statutu Estradzie Rzeszowskiej.
5. Struktura organizacyjna

Organem zarządzającym Estrada Rzeszowską jest DYREKTOR

W strukturze Estrady Rzeszowskiej wyodrębnia się:

  1. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

  2. DZIAŁ ADMINISTRACYJNY  I ORGANIZACJI IMPREZ

  3. DZIAŁ TECHNICZNY I OBSŁUGI

  4. RADCA PRAWNY - usługa zewnętrzna

  5. SPECJALISTA D.S.BHP - usługa zewnętrzna 

6. Zadania

Celem działania Estrady jest:

1) organizacja imprez miejskich, popularyzacja sztuki teatralnej, muzycznej i estradowej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie estrady i teatru, a także promowanie twórczości artystycznej i dorobku kulturowego Rzeszowa;

2) prowadzenie działalności zgodnej z priorytetowymi kierunkami rozwoju Gminy Miasta Rzeszowa w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, popularyzacji i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dorobku kulturowego Rzeszowa, a także z założeniami strategicznymi dokumentów programowych rozwoju i promocji Miasta;

3) prowadzenie działalności wielokierunkowej uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze.

 Do podstawowych zadań Estrady należy:

   1)   organizowanie:

 1. a)  imprez i przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 2. b)  cyklicznych imprez miejskich, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych,
 3. c)   krajowych i międzynarodowych imprez festiwalowych;

   2)   podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy Miasta Rzeszów, w szczególności poprzez:

 1. a)  przygotowywanie imprez artystycznych związanych z akcjami promocyjnymi Miasta,
 2. b)  realizowanie kampanii promocyjnych Gminy Miasta Rzeszowa, w kraju i za granicą,
  w szczególności poprzez promocję lokalną, ogólnopolska i międzynarodową dziedzictwa i dorobku kulturalnego Gminy Miasta Rzeszowa,
 3. c)   nabywanie, przygotowywanie, produkcję lub koprodukcję materiałów promocyjno-informacyjnych oraz gadżetów reklamowych,
 4. d)  prowadzenie działalności kulturalno - informacyjnej w innych formach;

   3)   prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, w szczególności poprzez:

 1. a)  wydawanie czasopism o tematyce kulturalno-turystycznej,
 2. b)  prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej;

   4)   prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej i medialnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:

 1. b)  prowadzenie portali internetowych o tematyce kulturalno-turystycznej,
 2. a)  zarządzanie i obsługę zleconych przez Miasto stron internetowych,
 3. c)   zarządzanie produkcjami multimedialnymi;

   5)   opracowywanie i produkcję filmów, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów reklamowych, w szczególności poprzez produkcję i koprodukcję filmów, nagrań wideo oraz programów telewizyjnych;

   6)   upowszechnianie twórczości estradowej, małych form teatralnych oraz różnych form teatru muzycznego.

 Estrada realizuje zadania statutowe poprzez:

  1)   opracowywanie planów działania w obszarze kultury i promocji, ze szczególnym uwzględnieniem stałych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych;

   2)   popularyzowanie i prezentację różnych form sztuki estradowej:

 1. a)   spektakle operowe, operetkowe, musicalowe i baletowe,
 2. b)   koncerty,
 3. c)   widowiska taneczne i słowno - muzyczne,
 4. d)   występy kabaretowe;

   3)   współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Rzeszowa;

   4)   współpracowanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowaniu i realizowaniu promocji dziedzictwa i dorobku kulturowego Miasta Rzeszowa, jak również z innymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz instytucjami kultury w zakresie zadań statutowych Estrady;

   5)   współpracowanie ze środowiskami twórczymi w kraju i zagranicą;

   6)   współpracowanie z prasą, mediami i dostawcami nowoczesnych form komunikacji;

   7)   prowadzenie działalności impresaryjnej.

7. Tryb działania
Programowanie imprez, ich organizacja i realizacja.
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Jednostka prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących, rejestrację dokumentów księgowo-finansowych, rejestrację organizowanych imprez oraz archiwum zakładowe.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Inspektor Danych Osobowych: Tomasz Bodziony

e-mail:  iod3@erzeszow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

11. Informacje nieudostępnione

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacje udzielane na wniosek.

Dane opracowania
Opracował Marcin Dziedzic 2020-01-02
Zatwierdził Marcin Dziedzic 2020-01-02