Prawo do głosowania korespondencyjnego

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca  2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który  w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca ujęty w spisie wyborców Gminy Miasto Rzeszów zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie I za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wzór wniosku - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  - plik do pobrania

 

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do Urzędu Miasta Rzeszowa najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

  • ustnie tj. osobiście przez wyborcę w Urzędzie Miasta Rzeszowa – pomieszczenia Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13 (dawniej sklep Delikatesy Społem), w godzinach pracy urzędu
  • elektronicznie – za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP
  • pisemnie – na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów z dopiskiem  „Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego”  (o dotrzymaniu terminu decyduje datawpływu do urzędu)

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  17 875 49 60

 

UWAGA!

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego  głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

 

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie I za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa  najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

 

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona);
  • imię ojca;
  • datę urodzenia;
  • numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
  • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
  • wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

 W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

 

Doręczenie pakietu wyborczego

Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania  korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki. W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika Urzędu  Miasta Rzeszowa.

Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Urban Lab, ul. 3 Maja 13, w godzinach pracy urzędu, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

 

Skład pakietu wyborczego

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

 1) koperta zwrotna;

 2) karta do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5) instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

 

Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie

 Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.

 

!!!! Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.!!!!!!

 

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej.

Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:

1) imię i nazwisko;

2) numer ewidencyjny PESEL;

3) własnoręczny podpis.

 Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.:

1) wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,

2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miasta Rzeszowa – Urban Lab, ul. 3 Maja 13 (w godzinach pracy urzędu).

 

Wyborca może w dniu wyborów tj. 28 czerwca 2020 r. , do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

 

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy:

1) umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;

2) umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;

3) niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;

 4) którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.