Nabór na wolne stanowiska pracy (zakończone)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10  w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy

 

 1. Miejsce pracy / nazwa i adres jednostki:

      Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10

      35-213 Rzeszów

 1. Dębicka 288

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
  •   wymiar czasu pracy:  pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 • rodzaj umowy:  umowa o pracę
 • planowane zatrudnienie:  od maja 2021 r.
 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie wyższe - kierunek: ekonomia, finanse i rachunkowość     oraz posiadanie co najmniej 2- letniego stażu  pracy   lub wykształcenie średnie–ekonomiczne oraz posiadanie co najmniej  3-letniego  stażu pracy,
 3. b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 5. d) brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko
  obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo   
      skarbowe,
 6. e) nieposzlakowana opinia.
 7. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy
  o finansach publicznych, o rachunkowości, przepisów oświatowych i samorządowych,
 • znajomość przepisów podatkowych, płacowych, szczególnie związanych z podatkiem ZUS, PPK,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • umiejętność obsługi komputera i programów: Finanse Vulcan, Płatnik, PPK,
 • biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówien publicznych oraz umiejętność stosowania ich

w praktyce.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Księgowy:
 • obsługa księgowa jednostki w zakresie Wydzielonego Rachunku Dochodów, dochodów budżetowych,
 • sporządzanie list płac miesięcznych dla pracowników i umów zlecenia,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, informacji podatkowych  i RMUA,
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
 • przygotowanie i prowadzenie postepowań o udzielanie zamówień publicznych oraz  wszystkich obowiazów z tego wynikających,
 • archiwizacja dokumentacji.

     

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
      niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
      i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik 1 do ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata (Załącznik 2 do ogłoszenia).

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub za
  pośrednictwem poczty,  na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie,
      ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Księgowy  w ZSP

    Nr  10" w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dokumenty, które wpłyną po upływie   okre-

    ślonego   terminu nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   
    Publicznej (www.bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń ZSP10  przy ul. Dębickiej 288   

    w Rzeszowie.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10,
  ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów.
 2. Kontakt z inspektorem danych możliwy jest poprzez e-mail: iod3 @erzeszow.pl lub
      pisemnie na adres administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie
  art. 221 Kodeksu pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających
      poza unormowane przepisami prawa.
 4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta
  Rzeszowa lub tablicy ogłoszeń.
 5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru, dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane
  w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów
  przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie
      dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 7. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 8. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 9. c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 10. d) cofnięcia zgody w zakresie, w jakim została wyrażona,
 11. e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa).
 12. Podanie Przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
  i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
      rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolna.

Załączniki:

1. Zal1_Kwestionariusz_osobowy,

plik *.pdf: Zal1_Kwestionariusz_osobowy

2. Zal2_Oswiadczenie,

plik *.pdf: Zal2_Oswiadczenie