Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Księgowości

Udzielanie pomocy de minimis osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Udzielanie pomocy de minimis osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek – formularz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis                                                                                                                                         Załączniki:                                                                                                                       

1.Przeznaczenie pomocy publicznej: np. pomoc de minimis lub inna ,         

2.Wszystkie  kopie zaświadczeń  o  pomocy  de  minimis, jakie  otrzymał  przedsiębiorca   w  roku, w  którym  ubiega się  o  pomoc  oraz  w ciągu dwóch poprzedzających  go  lat   lub  oświadczenie o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej      w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie,                                                                                                                            

3. Kserokopia dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy: bilans                 i rachunek zysków i strat za okres trzech ostatnich lat obrotowych.                                                             

3a. Kserokopia dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy    (beneficjent nie prowadzący pełnej księgowości),  

                                                                           

  1. informacja o stanie zaległości w należnościach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
  2. informacja o zobowiązaniach podatnika (kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania długoterminowe i zaległe)                                                                                            
  3. kopie deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego za okres trzech ostatnich   lat obrotowych                                                                                                               

4.Wypełniony formularz, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot  ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U Nr 2014, poz. 1543).

wzór formularza

5. Informacje o przedłożeniu innym organom wniosku o udzielenie pomocy de minimis  (celem sprawdzenia czy udzielona pomoc nie przekroczyła pułapu 200 tyś. euro).

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                        -   bgm@bgm.erzeszow.pl

3. Opłaty
Nie dotyczy
4. Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa , Pl. Ofiar Getta 3,

Sekretariat, II piętro, pok. 22
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, a przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 m-cy.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Termin załatwienia spraw liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.  Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w  ww. terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  / tekst jednolity Dz. U.  z  2018  poz. 2204 ?
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 59, poz.404 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z  dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013 r. )
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Dorota Surdel 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Dorota Surdel

Załączniki: