Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Nabywania Nieruchomości

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów na wniosek właściciela

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów na wniosek właściciela
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek strony zawierający dane właściciela, numer działki i obrębu wraz z opisem utrudnień w korzystaniu z nieruchomości
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                        -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria ogólna w Ratuszu ul. Rynek 1 lub w sekretariacie  Biura Gospodarki Mieniem                Pl. Ofiar Getta 3
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W przypadku zgody Prezydenta na nabycie nieruchomości nabycie w formie aktu notarialnego następuje bez zbędnej zwłoki
6. Tryb odwoławczy
Prezydent Miasta Rzeszowa
7. Podstawa prawna

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o samorządzie gminnym

8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Artur Koguc 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Artur Koguc