Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Nabywania Nieruchomości

Przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod drogi Art. 98

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod drogi

Art. 98
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek strony zawierający dane właściciela, numer działki i obrębu
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

Email                        -   bgm@bgm.erzeszow.pl
3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
 Kancelaria ogólna w Ratuszu ul. Rynek 1 lub w sekretariacie  Biura Gospodarki Mieniem           Pl. Ofiar Getta 3
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Termin zależny od przebiegu negocjacji – około 6 miesięcy
6. Tryb odwoławczy
W przypadku braku porozumienia co do wysokości odszkodowania strona może wystąpić       o ustalenie wysokości odszkodowania w trybie obowiązującym przy wywłaszczeniu nieruchomości
7. Podstawa prawna

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o samorządzie gminnym
8. Uwagi
Opis
Dane karty usług
Opracował Artur Koguc 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Artur Koguc